دیپلوماسی اقتصادی – آغاز دور دوم "ماه سرمایه گذاری در فرانسه" (۴ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۱۳ میزان ۱۳۹۵)

دومین دور "ماه سرمایه گذاری در فرانسه" در جریان تمام ماه اکتوبر (میزان/عقرب) برگزار می گردد. بدین مناسبت، رویدادهای در بیش از هفتاد سفارتخانه جمهوری فرانسه، جهت ارتقای جاذبیت کشور فرانسه نزد تصمیم گیران اقتصادی محلی، انسجام می یابد. آقایان ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی و ماتیاس فِکل، منشی دولت مسئول تجارت خارجی، ارتقای صنعت گردشگری و امور فرانسوییان مقیم خارج، در بعضی از رویدادهای مذکور حین مسافرت های بین المللی شان شرکت خواهند نمود.

JPEG

هدف از این ابتکار، آگاهی دهی و ارائه معلومات جامع به تصمیم گیران اقتصادی و شبکه های ارتباط عامه در مورد موجودیت چانس ها و فُرصت های مناسب و سالم فرانسه، اصلاحات در ساحهء رقابت و تدابیر اتخاذ شده برای پذیرایی بهتر از سرمایه گذاران بین المللی است.

چندین سفارتخانه جمهوری فرانسه به مطالبی مربوط به سرمایه گذاری ها در بخش های راهبردی، مانند سرمایه گذاری ها در عرصه های صحت، صنعت مالی، پاریس بزرگ و پاریس همچون سکوی سرمایه گذاری ها بسوی قارهء افریقا خواهد پرداخت.

سال پار، طی برگزاری اولین دور "ماه سرمایه گذاری در فرانسه"، بیش از ۲۰۰۰ تن از تصمیم گیران اقتصادی و روزنامه نگاران در محافل و تظاهرات گوناگونی که در پنجاه کشور جهان تدویر یافته بود، اشتراک ورزیدند.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2016/article/diplomatie-economique-lancement-de-la-deuxieme-edition-du-mois-de-l

تاریخ نشر 09/10/2016

قسمت بالایی صفحه