دیدار سفیر جمهوری فرانسه و سفیر جمهوری فدرال آلمان مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از مقر هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) – (۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷ / ۲۷ سنبله ۱۳۹۶)

هفته گذشته، آقای فرانسوا ریشیهِ سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، آقای هسمَن سفیر کبیر جمهوری فدرال آلمان را جهت انجام بازدید از محل کار، دست آوردها و فعالیت های باستانی چشمگیر هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) و باستانشناسان افغان، در مقر هیئت مذکور مشایعت و بدرقه نمود.

JPEG

قابل یادآهانی می باشد که از چندین سال بدینسو هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) در همکاری تنگاتنگ با انستیتیوت باستانشناسی آلمان (دی.ا.ای) به تحقیقات و حفریات باستانی محوله خویش در افغانستان ادامه می دهد.

JPEG

JPEG

تاریخ نشر 18/09/2017

قسمت بالایی صفحه