دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی : "شناخت خوبتر از گذشته، برای آینده بهتر"

بتاریخ 24 جون 2015 مطابق به 3 سرطان 1394، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور همراه با مشاورین امور فرهنگی اش در قصر ریاست جمهوری ارگ، مسئولین نهادهای بین المللی را که در بخش فرهنگ و میراث باستانی افغانستان فعالیت دارند، مدت طولانی بحضور پذیرفت. دراین نشست رسمی، خانمان نانسی دوپره، رئیسهء مرکز افغانستان در پوهنتون کابل، لورانس لوواسور، معاونه رئیسء انستیتیوت فرانسه در افغانستان و آقایان بِندوزو سَرمینتو، رئیسء هئیت باستانشناسی فرانسه در افغانستان، فونتَنی، نمایندهء یونسکو، مَجوَندی، مسئولء "اِ.کیِ.تیِ.سی"، سلطان، نمایندهء وزارت معادن و پترولیم و همچنان نماینده گان "گویتهِ انستیتیوت" و "بِرتیش کونسیل" حاضر بودند. تبادل نظرات عمدتاً بر حفظ میراث فرهنگی و تاریخی افغانستان تمرکز داشت. ضمناً، خانم لوواسور از علاقه مندی زیاد و بی صبری جوانان افغان برای از سرگیری دروس شان و از وجود مشکلات در قبال معیاری سازی امور امنیتی انستیتیوت فرانسه در افغانستان به تعقیب حمله ای در ماه دسامبر 2014، یادآوری نمود.

هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان، یونسکو و مرکز افغانستان در پوهنتون کابل، تصمیم به اجرای کار مشترک در قالب چندین رویکارهای مربوط به حفریات (در هرات، بامیان و ساحات بلخ باستان)، پروژهء تشبثات باستانی در مناطق واقع شده بالای معادن (با اشتراک بانک جهانی)، در زمینهء چاپ مشترک و تدویر برنامه های آموزش تخنیک های باستانشناسی و میراث فرهنگی برای محصلین افغان را تاَئید نمودند. آنچنانیکه رئیسء هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان خاطر نشان نمود، تحقیقات مختلف مذکور نیز در چهارچوب تعبیه یک نقشهء باستانی و تاریخی افغانستان صورت می پذیرد. این پروژه، به اثر تقاضای صریح رئیس جمهور کشور از حکومت فرانسه، از سوی هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان به پیش برده می شود.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی طی یک سخنرانی مفصل دربارهء باستانشناسی در افغانستان، نقش بسزایی هیئت باستانشناسی فرانسه را بعد از سال های 1920 میلادی تذکار داد. کشفیات باستانی هیئت باستانشناسی مزبور بیانگر گذشته پُرغنا و تاریخ تند و مملوی افغانستان می باشد. این آثار بدست آمده، اهمیت منطقوی و جهانی افغانستان را مطلقاً برملا ساخت. رئیس جمهور، برعلاوه، اعتماد تام خویش را به باستانشناسان هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان ابراز داشت و تسجیل نمود، ایجاد نقشهء باستانی کشور که در فضای یک روحیهء علمی و باهمی انجام می یابد، تحت قیمومیت کامل هیئت باستانشناسی فوق الذکر قرار خواهد گرفت.

در نتیجه، رئیس جمهور محمد اشرف غنی، تقاضای خانم نانسی دوپره را مبنی به تشکیل یک "شورای عالی ریاست جمهوری جهت حفاظت فرهنگ و میراث تاریخی افغانستان"، که به شعار"وظیفهء نگاه کردن به گذشته جهت ساختن یک آینده بهتر" تاَکید می ورزد، یادداشت نمود و اعلام کرد که ریاست این شورا را شخصاً بعهده خواهد گرفت. قابل یادآهانی می باشد که شورای عالی برای حفاظت از فرهنگ و میراث باستانی افغانستان، در هر چهار ماه نشستی خواهد داشت.

تاریخ نشر 09/07/2015

قسمت بالایی صفحه