دگروال مییهِ اَتشه نظامی، ریاست انجمن اَتشه های نظامی در افغانستان را بعهده گرفت – 16 سپتامبر 2015 مطابق به 25 سنبله 1394

دگروال مییهِ اَتشه نظامی، ریاست انجمن اَتشه های نظامی در افغانستان را بعهده گرفت – 16 سپتامبر 2015 مطابق به 25 سنبله 1394

JPEG

در جلسه ماهانهء اَتشه های نظامی سفارتخانه ها در افغانستان که بتاریخ 13 سپتامبر 2015 (22 سنبله 1394) در مقرء سفارت فرانسه در کابل دایر گردید، دگروال ژان- میشل مییهِ جانشین بریدجنرال گیزِپیِ فاراگلیا، اَتشه نظامی سفارت ایتالیا گردید و رسماً مسئولیت و وظایف ریاست انجمن اَتشه های نظامی در کابل را عهده دار شد.

JPEG

دگروال مییهِ طی سخنرانی خویش نقش مهمی را که باید اَتشه های نظامی در راستای بوجود آوردن سهولت در گفتمان در بابت حمایه جامعه جهانی از مسئلهء امنیت کشورایفا نمایند، خاطر نشان ساخت. موصوف برعلاوه تبادلات معلوماتی بیشتر فشرده و بازتر میان کشورهای مختلف حاضر را تذکار داده و یک تعداد محورهای برای اندیشیدن و تأمل را پیشنهاد نمود.

علاوتاً، یک چشم اندازی بر وضع عملیات "مأموریت حمایت قاطع" و عملیات نظامی به رهبری فرانسه ارائه گردید.

تاریخ نشر 20/09/2015

قسمت بالایی صفحه