دومین کمیسیون مختلط دفاعی در کابل – دوستی فرانسه و افغانستان در کارزار عمل [fr]

جلسهء دومین کمیسیون مختلط دفاعی فرانسه و افغانستان از تاریخ 17 تا 18 ماه مارچ 2015 مطابق به 26 الی 27 ماه حوت 1393 در کابل دایر گردید.

« "درخت را غرس نمودیم و حال باید توجه به پرورش و نموی آن مبذول داشت"، ».این جمله از سوی جنرال باز محمد جوهری معین وزارت دفاع ملی کشور طی مصاحبه مقدماتی اظهار شد که بعداً بوسیلهء جنرال ژان – ماری کلمان مسئول سوالات منطقوی DGRIS اقتباس گردید. این استعاره بیانگر روحیه ای است که بر فضای جلسهء دومین کمیسیون مختلط فرانسه – افغانستان در کابل حکمفرما بود. مجلس مذکور از تاریخ 17 تا 18 مارچ 2015 (26 الی 27 حوت 1393) هیئات دفاعی هر دو کشور را گردهم آورد.

JPEG - 66.4 kb
La commission plénière du 18 mars a notamment réuni au ministère de la Défense M. Safi (représentant du ministère des Affaires Etrangères) les généraux Akram et Clament, l’ambassadeur de France M. Marlaud et le directeur régional de la DCSD M. de Gouvello.

کمیسیون متشکل از تمام اعضاَ، بتاریخ 18 مارچ (27 حوت) علی الخصوص آقای صافی نمایندهءوزارت امور خارجه، جنرال اکرم، جنرال کلمان، آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان و آقای دو گوووِلو رئیس منطقوی DCSD را در وزارت دفاع ملی دورهم جمع ساخت.

JPEG - 52.6 kb
En signe de leur profonde estime mutuelle, les généraux présidant les délégations ont échangé des présents à l’issue du déjeuner.

به رسم احترام عمیق متقابل، جنرالانی که ریاست هیئات را بعهده داشتند، بعد از صرف نهار به هم دیگر تحف اهداء نمودند.

چیزی والاتر از رفاقت بزرگی که بیش از یک دهه نظامیانِ هر دو ملت را با هم متحد ساخته است، وجود ندارد. دوستی ایجاد شده ای دیروز در طول نبردهای مشترک علیه شورشیان طالب، منبعد با فعالیت های باهمی رُشد خواهد نمود. این دیدار سالانه و نوبتی در شهرهای پاریس و کابل استوار است بر بنیاد مثمری که بوسیلهء ماموریت نظامی سفارت فرانسه و وزارت دفاع ملی افغانستان پایه گذاری شده است.

JPEG - 25 kb
Entre Français et Afghans, l’amitié n’est pas un vain mot ; ici, le colonel Barthlen (adjoint du général Clament) et conseiller militaire à l’ambassade de France en 2005, pose avec son ancien interprète travaillant désormais à l’ambassade, « l’attaché de Défense permanent » M. Baryalai Shamshoodine.

دوستی میان فرانسوی ها و افغان ها کدام لغت ناموهوم و بیهوده ای نیست. اینجا دگروال بَرتلن معاون جنرال کلمان و مشاور نظامی در سفارت فرانسه در سال 2005 با آقای بریالۍ شمس الدین ترجمان سابق و کارمند برحال سفارت (اَتشه دائمی نظامی) یکجا برای گرفتن عکس یادگاری ایستاده اند.

هیئات افغانی که از جانب جنرال سید آصف اکرم رئیس شعبه ارتباطات بین المللی وزارت دفاع رهبری می شد، پابند به رسوم مهمان نوازی در کشور، همتاَیانِ فرانسوی خودرا جهت پیشبرد جلسات کاری در وزارت دفاع ملی پذیرایی نمودند. بلمقابل آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه، شبانگاه شخصاً از کمیسیون مختلط در اقامتگاه اش استقبال نمود. گفتگوهای فی مابین کُنه صداقت روابط فرانسه و افغانستان را تجلی داد و دگروال ژان - میشل مییهِ اَتشه نظامی، اصل استقلالیت دیدگاه هر دو ملت را خاطر نشان ساخت.

JPEG - 49.1 kb
La signature des rapports de commission a conforté le partenariat franco-afghan.

امضاَی گزارشات کمیسیون، شراکت فرانسه و افغانستان را تحکیم بخشید.

در چنین ماحولی و آنچنانیکه آقای اِروان دو گوووِلو تذکار داد، همکاری محض کدام راه بیرون رفتی را تحمیل نمی کند، بلکه دریافت جوابی است در مطابقت و تناسب بهتر با ضروریات دو جانبه ما. هکذا چه از نظر تجهیزات و چه در زمینهء آموزش کارمندان، تشریک مساعی در بخش حمایه از صحت، مهندسی ساختمان، هماهنگ سازی امور هوایی، هواشناسی، معلومات و کشف مطمح بحث و تبادل نظر قرار گرفت. برعلاوه، تقویت برنامهء تعلیم و تربیه نخبگان افغان که از جانب جنرال روشنگر مسئول آموزش یک امر بنیادی خوانده شد، مورد دقت و مطالعه خاص واقع گردید. این در حالیست که الآن نیروهای افغان مستقلانه عمل می کنند. کار یاد شده ایجاب فراگیری عمیق و پیشرفته لسان فرانسوی را نموده که با تعقیب دروس عالی انستیتیوت های مانند مکتب خاص و معتبر "سنت – سیر" در فرانسه مرفوع شده می تواند.

در نتیجهء گفتگوها، جنرالان اکرم و کلمان بحیث رئسای هیئات افغانی و فرانسوی، گزارشات کمیسیون ثانی همکاری های سیاسی و نظامی را امضاَ نمودند. بدین منوال با تاَمین پیگیری شراکت بطور عینی در ساحهء دفاعی، کمیسیون مختلط بگونهء بارزی در تداوم پیوندهای که فرانسه و افغانستان را باهم متحد می سازد، سهم چشمگیری گرفت.

JPEG - 36.5 kb
Invités par l’ambassadeur, les délégués de la commission mixte ont célébré la perpétuation de la coopération entre la France et l’Afghanistan.

هیئات کمیسیون مختلط که از جانب سفیر فرانسه دعوت شده بودند، تداوم همکاری ها میان افغانستان و فرانسه را تجلیل نمودند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه