دومین نمایشگاه دیجیتالی در افغانستان. [fr]

در ماه می 2014 مصادف برج ثور 1393، بعد از نمایشگاه دیجیتالی کامو که در چوکات مجتمع فرانسوی زبانان از سوی انستیتیوت فرانسه در پاریس پیشنهاد شده بود، انستیتیوت فرانسه در افغانستان با پیشنهاد دومین نمایشگاه جسورانهِ دیجیتالی، تعهد خودرا نزد جوانان افغان تجدید می نماید : مجازی واقعی.

JPEG

نمایشگاه مجازی واقعی که موازیآ طی ماه اکتوبر گذشته در فضای هنری "اسپاس کروه بارانیون" شهر تولوزِ فرانسه به نمایش گذاشته شد، به ما اجازه داد تا بتاریخ 31 اکتوبر مصادف 9 عقرب، یک ارتباط دوپلکس یا دو طرفه بعید را با هنرمند فرانسوی و هنرمندان جوان افغان پوهنځی هنرهای زیباِ پوهنتون کابل دایر نماییم. یک ملاقاتِ غنی با تبادلاتی بود که شور و شوق عمومی بوجود آورد.

JPEG

انستیتیوت فرانسه در افغانستان جهت ادامه دادن جواب به عطش مراجعیین ما بسوی فن آوری های جدید و بدون شک ایجاد زمینهً تمایلات نو، هنرمند مآ امانوئل برریت را از تاریخ 6 تا 15 نوامبر 2014 مطابق 15 الی 24 عقرب 1393 پذیرایی خواهد کرد.
وی پژوهشگر نرم افزارها و ایجاد کننده ای AAASeed است ؛ نرم افزاری که تصاویر سه بعدی را در زمان واقعی خلق می کند.
مآ امانوئل برریت سه ساختار دیجیتالی زنده وفعال را که یکی آن "نقطهً معلق" یا (FLOATING POINT ) می باشد، ارائه نموده و یک سمستر تعلیمی ماستر صنف را به محصلین پوهنځی هنرهای زیبا تدریس خواهد کرد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه