دومین نشستِ کلپ داد و ستدِ فرانسه – افغانستان [fr]

سفیر فرانسه در افغانستان بمناسبت بازدیدی آقای ژان – رُنیِ کووگارد آمرِ منطقوی شعبهَ اقتصادی برای جنوب آسیا (مقیمِ هندوستان) در کابل، دومین نشستِ کلپ داد و ستدِ فرانسه – افغانستان را دایر نمود. این ساختار غیر رسمی می کوشد تا مسئولین شرکت های علاقه مند به توسعهَ روابط اقتصادی میان دو کشور را انضمام بخشد. به تازگی اتحادیه اروپا، موازیاً اتاق تجارت اروپا – افغانستان را دوباره تحت کار گرفته است. این تصادفِ نیک در ابتکارات، بر ارادهَ دوباره بتحرک درآوردن رُشد در افغانستان، توسعهَ تجارت بیرونی و سرمایه گذاری، موافق به انگیزهَ خلق شده از سوی حکومت جدید، گواهی می دهد. جلسه متذکره اجازه داد تا خاصتاً دیدگاه های تجار در بارهَ اولویت های مسئولین سیاسی افغان و به روند آمادگی کنفرانس قریب الوقوع لندن ارزیابی شود. نشست همچنان فُرصت داد تا کنفرانس – بصری که در اوآیل ماه دسامبر، کاسبان فرانسوی و افغانِ مستقر در هندوستان را باهم یکجا خواهد ساخت، مطمح بحث قرار گیرد.

JPEG

تاریخ نشر 24/11/2014

قسمت بالایی صفحه