دوسیهء نامزدی تان را برای کسب یک بورس تحصیلی به مقطع ماستری ارائه و تسلیم نمایید !

فرانسه درچوکات پشتیبانی خویش از افغانستان در راستای ارتقا و اضطلاع ظرفیت ها، از تقریباً بیست سال بدینسو یک برنامهء معتبر بورس های تحصیلی را به مقاطع ماستری و دوکتورا پیشنهاد و اعطأ می کند.

بمناسبت گشایش کارزار گزینش یا استصفأ برای سال های تعلیمی ۲۰۲۱ / ۲۰۲۲ میلادی (سال های ۱۴۰۰ / ۱۴۰۱ هجری شمسی)، یک مباحثه و محاضره تعاملی مجازی از ورای "زووم" - (ZOOM) بروز یکشنبه ۱۱ اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی مصادف به ۲۰ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی بساعت ۱۱ قبل از ظهر بوقت کابل، تنظیم و تنسیق می یابد.

لطفاً، جهت اخذ رمز دسترسی به جلسه متذکره، نهایتاً تا ساعت ۷ شام یوم شنبه ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی مصادف به ۱۹ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی، با نشانی ذیل به تماس و ارتباط شوید : bourses.françaises@gmail.com
https://twitter.com/ifafghanistan/status/1314168269239091201
https://twitter.com/ifafghanistan/status/1314168468816658433

تاریخ نشر 09/10/2020

قسمت بالایی صفحه