دوستی فرانسه – افغانستان، پیوندهای انسانی بی بدیل

(...)

"عملاً، ما عنقریب از صدمین سالگرد روابط دیپلوماتیک مان که در سال ۱۹۲۲ میلادی (سال ۱۳۰۱ هجری شمسی) تحت نشان فرهنگ، میراث و قبلاً معارف استقرار و استحکام یافت، گرامیداشت بعمل خواهیم آورد. برعلاوه، این تعامل اصالت روابط مذکور را تشکیل می دهد، و بدآن یک خاصیت و ماهیت نمادینی را برای دیپلوماسی قرن بیست و یکم می بخشد. زیرا، یک دیپلوماسی یا راهکار واقعاً دخیل و در تبانی با جهانی که منبعد ما در آن زیست می نماییم، یک دیپلوماسی است که به پویایی و تحرک جوامع بسان پیوندهای هنری، فنون و دانش جایگاه شایان قائل می گردد.

موجودیت این ریشه در عمق تاریخ مشترک ملل مان و غنامندی هزاران داستان خاصی که مردمان مان را باهم متفق و متحد می سازد، علی الرغم تمام فاصله ای که مایان را ازهم جدا می کند، اکنون به ما نیروی رویارویی همگانی را با همه چالش های مشترک مان می بخشد، به عبارت دیگر، توانمندی مقابله جمعی علیه چالش های صحی و اقتصادی ناشی از بحران مرض واگیر، چالش های امنیتی و سیاسی ناشی از خشونت دهشت افگنانه و چالش های منوط به آیندهء انکشاف پایدار. دوستان افغان مان جهت تداوم ایستادن مان درکنار ایشان، و عون و مدد به آنها در راستای پیشرفت بصوب یک روند ادغامی که فرجام آن باید زمینهء حفظ دستآوردهای حاضر را درعرصه های مردم سالاری و حقوق بشر فراهم کند، می توانند بر مایان حساب نموده و از این بابت مطمئن باشند."

برگرفته ای از پیام آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه -

تاریخ نشر 24/01/2021

قسمت بالایی صفحه