دور کارآموزی تعلیمات تخنیک های مداخله/کنش بنفع پولیس افغانستان [fr]

بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه از تاریخ ۲۶ نوامبر الی ۷ دسامبر ۲۰۱۶ (از ۶ تا ۱۷ قوس ۱۳۹۵)، یک گروه پولیس نخبه افغان را درمورد تخنیک های مداخله/کنش آموزش داد.

از روز شنبه ۲۶ نوامبر الی روز چهارشنبه ۷ دسامبر ۲۰۱۶ (از ۶ تا ۱۷ قوس ۱۳۹۵)، پولیس های که مشخصاً از بین شعبات ضد تروریزم، پولیس عدلی و قضأیی و لوای مواد مخدر و مسکرات برگزیده شده بودند، از این دور کارآموزی تعلیمات تخنیک های مداخله/کنش مستفید گردیدند. بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه در کابل این دور آموزشی را بر مبنی نیازمندی های پولیس افغانستان، خاصتاً در قسمت پیگرد قانونی افراد خطرناک و تفتیش وسایط مشکوک تدوین نموده، متمرکز ساخت.

JPEG

دور تعلیمی مذکور از سوی دو متخصص فرانسوی تدریس گردید و در اکادمی پولیس انجام یافت. مربیان و کارآموزان بدینگونه از تأسیسات اصول تدریس عصری و مناسب (اتاق های درسی، محل تیراندازی وغیره) بهره بردند.

JPEG

شهادتنامه های فراغت از کارآموزی به ۳۰ تن از کارآموزان، با حضورداشت دگروال آنتوَن برِارت دو بوَزانژهِ، اتاشه امنیت داخلی سفارت فرانسه و قوماندان فرانک دانیِلو، همیار فرانسوی طی مراسمی که از جانب دگرجنرال باز محمد احمدی، معین وزارت داخله، آمر پولیس ضد مواد مخدر ریاست می شد، در روز آخر دور کارآموزی تفویض گردید. معین وزارت داخله از سعی و تلاش مجدانه کشور فرانسه در قبال مسلکی سازی منسوبین وزارت امور داخله افغانستان صمیمانه اظهار امتنان نموده و آرزو کرد تا در آینده این چنین فعالیت ها تجدید یابد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه