دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه – رأی فرانسوییان مقیم خارج (۲۳ اپریل ۲۰۱۷ / ۳ ثور ۱۳۹۶)

بتاریخ ۲۲ و ۲۳ اپریل ۲۰۱۷ (۲ و ۳ ثور ۱۳۹۶)، فرانسوییانی که در لیست های انتخاباتی قونسلی ثبت نام کرده بودند، در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری وطن شان سهم گرفته، رأی دادند.

PNG

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه و شبکهء دیپلوماتیک و قونسلی اش جهت فراهم نمودن زمینهء رأی دهی به هموطنان ما که مقیم در خارج از کشور اند، آماده و بسیج گردید. ۸۶۶ مرکز رأی دهی منقسم در ۴۵۰ محل در سراسر جهان، طی ایام مذکور بروی رأی دهندگان باز بود ؛ این ارقام افزایش بیش از %۱۰ را نسبت به سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) نشان می دهد.

نظر به آمار و داده های دست اول، از ۳،۱ میلیون رأی دهنده، میزان مشراکت %۴۴ بود، به عبارت دیگر ۶ واحد بیشتر از نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱).

نتایج انتخابات یادشده در سایت وزارت امور داخله جمهوری فرانسه قابل دسترسی است : http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/000/099/index.html

جهت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/premier-tour-des-elections-presidentielles-vote-des-francais-de-l-etranger-23

تاریخ نشر 25/04/2017

قسمت بالایی صفحه