دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) - رأی فرانسوییان مقیم خارج (۶ – ۷ می ۲۰۱۷ / ۱۶ –۱۷ ثور ۱۳۹۶)

از بیشتر از ۱،۳ میلیون فرانسوی مقیم در خارج از کشور که در لیست های انتخاباتی قونسلی ثبت نام کرده بودند، تقاضا بعمل آمد تا بروزهای شنبه ۶ و یکشنبه ۷ می ۲۰۱۷ میلادی (۱۶ و ۱۷ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی) در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه سهم گرفته، رأی دهند.

JPEG


وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه و همچنان تمام شبکهء دیپلوماتیک و قونسلی اش، جهت فراهم نمودن زمینهء رأی دهی به هموطنان عزیز مان که مقیم در خارج از کشور اند، آماده و بسیج گردیده بود.

JPEG

۸۶۶ مرکز رأی دهی منقسم در ۴۵۰ محل بروی رأی دهندگان باز بود ؛ این ارقام افزایش بیش از % ۱۰ را نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) نشان می دهد.

JPEG

میزان مشراکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه حدوداً %۴۶ بود، به عبارت دیگر ۴ واحد بیشتر از دومین دور انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) و ۲ واحد بیشتر از دور نخست.

JPEG

رأی فرانسوییان مقیم افغانستان :

تعداد ثبت نام شدگان : ۱۱۸
تعداد رأی دهندگان : ۷۳
اشتراک : %۸۶،۶۱

امانوئل ماکرون : ۵۳ رأی - %۷۱،۷۵
مارین لوپِن : ۱۷ رأی - %۲۹،۲۴
ارأی سپید : ۳
ارأی باطل : ۰

جمع ارأی مدار اعتبار : ۷۰
میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری : %۳۲،۵۹

نتایج مفصل و حاوی جزئیات ارأ ریخته شده در صندوق های انتخاباتی از هر مملکت، هر حوزهء انتخاباتی قونسلی و حوزهء پارلمانی، در سایت دیپلوماتیک و رسمی حکومت فرانسه (diplomatie.gouv.fr ) و در سایت های انتِرنِتی قونسلگری ها و سفارتخانه های مان قابل دسترس می باشد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در عرصه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/second-tour-de-l-election-presidentielle-2017-vote-des-francais-de-l-etranger

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه