دور دوم انتخابات ریاست جمهوری: اعلامیه مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه و توسعه بین المللی [fr]

فرانسه عزم مردم افغانستان را که به تاریخ 14 جون به مناسبت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، به نمایش گذاشت، تمجید مینماید. علی الرغم تهدیدات و خشونت ها، رای دهندگان به تعداد گسترده به پای صندق های رای رفته و با شوق در تآمین آینده افغانستان از طریق دیموکراسی اشتراک ورزیدند.

ما فعالیت های را که ضمینه ساز این انتخابات بود، تمجید مینمایم. این یک امر مهم است که پروسه انتخابات به شکل شفاف و مانند دور اول به پیش رفته و تمامی نهاد ها همراه با کمیسیون انتخابت به منظور اعلان نتایخ نهایی، کار نمایند.

در این مرحله حساس برای آینده کشور، فرانسه یک بار دیگر همبستگی خویش را با مردم افغانستان اعلام داشده و در کنار افغانها باقی خواهد ماند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه