دور آموزشِ مبارزه علیه جعل اسناد [fr]

در چوکات معاهدهء دوستی و همکاری فرانسه و افغانستان، از تاریخ 27 جون الی 11 جولای 2015 (از 6 تا 20 سرطان 1394)، چهار تن از سرافسران متخصص امور جعل اسناد وابسته به پولیس عدلی و قضایی کشور جهت تعقیب یک دور تعلیم تربیهء آموزگاران جعل اسناد نزد ادارهء مرکزی پولیس سرحدات، به فرانسه سفری داشتند.

JPEG

با این دورهء تعلیمی، پایه گذاری یک ثقل کارشناسی و ارزیابی در راستای مجادله بر ضد جعل کاری اسناد در بطن وزارت امور داخله افغانستان، تقویت خواهد گردید.

تاریخ نشر 05/08/2015

قسمت بالایی صفحه