دورهَ کنفرانس های تعلیمی در بارهَ تاریخ نظامی در کالج قوماندانیت و قرارگاهی [fr]

بتاریخ 5 جنوری 2015 مطابق 15 جدی 1393، دگروال مییهِ آتشه نظامی در کابل و استاد سابق مکتب حرب در پاریس، یک دوریِ از کنفرانس های تعلیمی در بارهَ تاریخ نظامی را به افسران کارآموزِ افغان در کالج قوماندانیت و قرارگاهی آغاز کرد.

JPEG

با در نظرداشت تقآضای مسئول دروس، بخش نخستِ کنفرانس به جنگ های فرانسه حین طرد استعمار تمرکز یافت. نتایج آموزنده از عملیات ضد شورش خیلی مورد علاقه مندی کارآموزان قرار گرفت. این سرافسران تصمیم گیرندگان آینده استند. درچوکات تعلیمات عالی نظامی، دروس کالج قوماندانیت و قرارگاهی زمینه را مساعد می سازد تا سویهَ تعلیمی محصلین بسطح ستراتیژیک اکمال یابد. آموزش های فوق الذکر آنها را برسیدن به سِمت های دارای مسئولیت خطیر در داخل اردوی ملی افغانستان آماده می سازد و احراز این مقام ها رسالت شان می باشد.

مشوره دهی و تعلیم و تربیه نخبگان پایه های عمدهَ همکاری دوجانبه ما را تشکیل می دهد. هر سال بورس های تحصیلی به افغان ها تفویض می گردد تا آنها بتوانند مراحل تعلیمات فرانسه را در مکاتب آموزش ابتدایی ( سنت – سیر، مدرسه نظامی بین الحرب)، در نهاد های تعلیمی تخصصی ( قوه پیاده نظام در مونت پلیهِ یا نبرد نیروهای زرهی در سوموور)، مکتب ارکان در سوموور یا هم در مکتب حرب در پاریس، پیگیری نمایند. بعضی از این بورسیه ها طبیعتاً ذوق و استعداد اشتراک در دوره های تعلیمی انستیتیوت تحصیلات عالی دفاع ملی را دارند.

تاریخ نشر 27/01/2015

قسمت بالایی صفحه