دورهء کارآموزی مدیریت اطلاعات و استخبارات به نفع پولیس ملی افغانستان [fr]

از تاریخ ۲۲ الی ۲۶ اپریل ۲۰۱۷ (از ۲ تا ۶ ثور ۱۳۹۶)، بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه مقیم افغانستان یک دور کارآموزی را به نفع تحلیلگران ریاست استخبارات و پولیس های وابسته به ریاست ضد دهشت افگنی وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان تنظیم نمود.

تعلیمات مذکور که بر تخنیک های استخدام و مدیریت منابع تمرکز داشت، از سوی دو متخصص فرانسوی مربوط به ریاست استخبارات و اطلاعات قوماندانی امنیه پولیس شهر پاریس تدریس گردید. کارآموزان در طول دورهء کارآموزی، جهت افزایش هر چه بیشتر کارآیی و موثریت شان در امور محوله، پیهم متوجه ارتقای آموخته های شان بودند. این دور کارآموزی نیز فُرصت داد تا تبادل نظریات مثمر میان متخصصین فرانسوی و پولیس های افغان درمورد مهارت و کارکشتگی جانبین و قوانین مرعی الاجرا در دو کشور انجام یابد.

JPEG

در مراسمی که از جانب رئیس مرکز ملی بهره برداری از اهداف و اتاشهء امنیت داخلی سفارت فرانسه در کابل مشترکاً ریاست می شد، به بیست تن از منسوبینی که تعلیمات فوق را پیگیری نموده بودند، تصدیقنامه ها توزیع گردید. مقامات ذیصلاح افغانی بمناسبت این محفل از کشور فرانسه در عرصهء پشتیبانی مستمراش از مبارزه علیه دهشت افگنی صمیمانه سپاسگزاری، و آرزومندی شان را به تجدید این نوع عملکردها در آینده ابراز نمودند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه