دورهء کارآموزی در رابطه با فناوری کامپیوتر از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ جون ۲۰۱۶ (از ۲۲ تا ۲۶ جوزا ۱۳۹۵) در اکادمی پولیس مبارزه با مواد مخدر [fr]

از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ جون ۲۰۱۶ (از ۲۲ تا ۲۶ جوزا ۱۳۹۵)، بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه در کابل یک دور کارآموزی دربارهء فناوری کامپیوتر را در اکادمی پولیس مبارزه با مواد مخدر ("اکادمی تعلیمات و تمرینات مبارزه علیه مواد مخدر") دایر کرد.

PNG ۱۳ کارآموز که ۴ تن این کارآموزان خانم ها بودند، ...

۱۳ کارآموز که ۴ تن این کارآموزان خانم ها بودند، مربوط به بخش مبارزه با مواد مخدر (پولیس ملی مبارزه با مواد مخدر)، انتِرپول و اکادمی پولیس مبارزه با مواد مخدر، یک دورهء آموزشی را در مورد طرز استفاده از نرم افزارهای اداری دنبال نمودند. تدریس این دورهء تعلیمی را یک متخصص افغان بدوش داشت.

مراسم اعطأی تصدیقنامه ها از سوی دگرجنرال بازمحمد احمدی معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله کشور، با حضورداشت جنرال سید افندی رئیس انتِرپول، ریاست گردید.

PNG مراسم اعطأی تصدیقنامه ها

بدین مناسبت معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله بعد از یادآوری از پیوندهای تاریخی موجود میان افغانستان و فرانسه، از برگزاری برنامه متذکره اظهار رضایت نمود و آرزومندی خویش را جهت تدویر پیهم این نوع دور کارآموزی بسود دیگر کارمندان وزارت امور داخله ابراز داشت.


تاریخ نشر 21/06/2016

قسمت بالایی صفحه