دورهء کارآموزی درمورد کشف و پیگرد برای پولیس مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات افغانستان [fr]

از تاریخ ۸ الی ۱۲ اپریل ۲۰۱۷ (از ۱۹ تا ۲۳ حمل ۱۳۹۶)، بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه مقیم افغانستان یک دورهء کارآموزی کشف و پیگرد را تحت عنوان "تخنیک های کشف و تعقیب و تحویل دهی زیر نظارت همراه با ماهواره" به نفع پولیس مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات جمهوری اسلامی افغانستان تدویر نمود.

افغانستان اولین کشور تولید کننده تریاک در جهان محسوب گردیده و با مراکش در صدر جدول کشورهای تولیدکننده چرس در جهان رقابت می کند. بدبختانه، این پدیده مختلف الشکل مولد پیامدهای شوم است (فساد، تمویل شبکه های جنایتکار و دهشت افگن، عواقب خطرناک و مرگبار صحی وغیره)، جامعهء افغانی را بی ثبات می سازد و بالاخره به یک تهدیدی برای منطقه و جهان مبدل گشته است.

تعلیمات "تخنیک های کشف و تعقیب و تحویل دهی زیر نظارت همراه با ماهواره" مربوط می شد به نحوهء استفاده از دستگاه های هدایت کننده "جی.پی.اس/جی.اس.ام." و کاربرد عملیاتی آن در ساحه پیگرد، و به ۱۴ تن از پولیس های کارآموز افغان از سوی یک متخصص خصوصی تخنیک فرانسوی و همچنان یک افسر ارتباطی در امور "مبارزه با مواد مخدر"، "ای.تی.آی. - "پولیس" و بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه تدریس گردید. این دور کارآموزی در اماکن پولیس مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات دایر، برنامه و تمرینات عملی آن در شهر کابل اجرا شد.

JPEG

در آخر مراسم اختتامیه آموزش که از جانب محترم مل پاسوال عبدالخلیل بختیار، رئیس عملیاتی پولیس مبارزه علیه مواد مخدر ریاست می شد، ۱۰ پایه دستگاه هدایت کننده "جی.پی.اس./جی.اس.ام" از سوی سفارت فرانسه در افغانستان به پولیس مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات کشور اهدأ گردید.

JPEG

محترم مل پاسوال عبدالخلیل بختیار از حمایت فرانسه در عرصهء مبارزه با مواد مخدر صمیمانه سپاسگزاری نمود و آرزومندی خویش را برای تجدید اینگونه عملکردها، احتمالاً در چوکات برنامه ارزیابی و تفتیش اظهار داشت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه