دوازده کشور جهان با فرانسه، جهت حفاظت از جان کارمندان طبی در ساحات تحت جنگ، یک ابتکار سیاسی را روی دست گرفته و در این راستا آغاز به کار نمودند – اطلاعیهء سخنگوی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – (۳۱ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۹ عقرب ۱۳۹۶)

صبح روز سه شنبه ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۹ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، درحاشیهء اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد به رهبری فرانسه، پانزده عضو شورای امنیت و همچنان دیگر دول عضو سازمان ملل متحد، نمایندگان ملل متحد، انجمن های غیرحکومتی و کُمیته بین المللی صلیب سرخ را گردهم آورد.

JPEG

در جنگ های کنونی بعضی متخاصمین هرچه بیشتر جنگ عمدی را علیه مردم ملکی، کارمندان امور بشردوستانه و عمله و فعله طبی ای که در ساحات جنگزده متعهد به ایثار و خدمتگزاری در زمینه اند، سمت و سو می دهند.
این حملاتی که در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) منجر به قتل ۳۷۲ تن گردید، و دو ثلث آن در کشور سوریه جان باختند، جنایات جنگی محسوب گردیده، و عاملین آن نمی توانند بدون کیفر و مجازات بسر برند.
کارمندان صحی در قلب مناطق جنگزده و آنهم به قیمت جان شان، به مریضان و مجروحین امداد می رسانند. تعهد بشردوستانه و انسانی شان ما را به تعمیل این امر وا می دارد.

در نتیجه این نشست، دوازده دولت عضو یک ابلاغیه سیاسی ای را که از سوی جمهوری فرانسه پیشنهاد شده بود، امضأ کردند. ابلاغیه متذکره، جهت تقویت حفظ جان کارکنان طبی در ساحات زیر جنگ، خاصتاً حاوی تدابیر عملی ذیل می باشد :

- ارزیابی و بازنگری قوانین ملی درعرصهء محافظت از جان و کرامت انسانی کارکنان و زیرساختارهای طبی، جهت درنظرداشت امر حفظ و تأمین عرضهء خدمات معالجوی و عاجل طبی بیطرفانه، و بدون سد و قید و شرط به مجروحین ؛

- ضرورت به انجام تحقیقات درمورد حوادث رُخ داده، و مستند سازی و اثبات آنها ؛

- حصول تضمین و اطمینان مبنی براینکه اعتقاد و آیین، روندها و طرزالعمل های نظامی مان این الزامیت استوار بر امر حفاظت از جان مجروحین، مریضان و کارمندان طبی در مناطق جنگزده، و تشریک عملکردهای نیک و مناسب را درنظر داشته باشد.

فرانسه از تمام دول عضو سازمان ملل متحد می خواهد تا با این ابتکار سیاسی بشردوستانه بپیوندند و اصول قبول شده این روز را بپذیرند.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/avec-la-france-12-pays-lancent-une-initiative-politique-pour-proteger-les

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه