ده افسر افغان یک دورهء کارآموزی را در مرکز استخبارات ستراسبورگ سپری نمودند. [fr]

ده تن از افسران وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در جریان ماه اکتوبر سال ۲۰۱۹ میلادی (ماه های میزان/عقرب سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)، در یک دورهء کارآموزی طویل المدت تخصصی در بخش تخنیک های مربوط به استخبارات و ضبط اطلاعات اشتراک ورزیدند.

JPEG

این دورهء کارآموزی بهبود تخصص که از سوی مرکز تعلیمی بین العسکری درمورد استخبارات و ضبط اطلاعات (سی.اف.آی.ای.آر.) واقع شهر ستراسبورگ فرانسه تنظیم گردیده بود، برای کارآموزان مذکور معهء ترجمان مأموریت امور دفاعی سفارت کبرای جمهوری فرانسه زمینهء مناسب اکمال شناخت و آگاهی شان را در این عرصه راهبردی بمنظور خدمتگزاری به وزارتخانه های ذیربط شان، و آنهم با درنظرداشت یک جو و فضای امنیتی شدیداً نابسامان و بحرانی در افغانستان فراهم کرد.

برعلاوه، این دورهء کارآموزی که تحت سرپرستی عالی ریاست استخبارات نظامی (دی.آر.ام.) تنظیم گردیده و صورت پذیرفت، آخرین دور کارآموزی بنوع خویش بود که به لسان مادری اشتراک کنندگان تدویر می یافت. واقعاً، کارآموزان آینده جمهوری اسلامی افغانستان به برنامه های کارآموزی بین المللی به لسان انگلیسی، و برای آنعده کارآموزان مسلط بر لسان اخیرالذکر، به لسان فرانسوی دسترسی خواهند داشت. معهذأ، راه اندازی چنین تعلیمات آینده نیز آنقدر فُرصت های مناسب و نیکوی پیشرفت در عرصه متذکره و تسهیل تبادلات و مراودات با متخصصین استخبارات و ضبط احوالات وابسته به دیگر کشورهای جهان را بوجود خواهد آورد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه