دفترچهء شیوه تدریس علوم به طبع رسید ! [fr]

چاپ یک دفترچهء شیوه تدریس علوم، مختص به صنوف ابتدایی

Dans les locaux du Centre National pour l'enseignement des Sciences de Kaboul (CNS)

این رسالهء نحوه تدریس علوم از سوی سفارت فرانسه در افغانستان حمایت شده و ثمرهء برنامه سه سال همکاری میان یک تیم معلمین فرانسوی، مسئولین آموزش، کادر ادارهء "سی.اِن.اِس" (مرکز ملی علوم) و انجمنی مسمأ به "دست اندرکار" است. این کتابچهء رهنمای تعلیمی بر اساس "حل معضلات و شیوهء تحقیق درعلوم" تدوین یافته و زمینه را مساعد خواهد ساخت تا امر پخش طُرق جدید تدریس علوم پیگیری شده بتواند. به تعداد 600 جلد از رساله متذکره به اساتید مضامین علوم در سراسر کشور توزیع خواهد گردید.

*
انجمنی بنامِ "دست اندرکار"، بیشتر از ده سال بدینسو، رویکار تعلیماتی را انکشاف می دهد که هدف اش را تشویق روحیهء علمی نزد متعلمین، درک و فهم از جهان و با پیاده نمودن اسلوب تحقیقاتی در راستای رُشد ظرفیت های قدرتء بیان، تشکیل می دهد.

تاریخ نشر 03/09/2015

قسمت بالایی صفحه