در راستای استقرار یک صلح از ورای برگزاری انتخابات و مبارزه علیه دهشت افگنی

افغانستان/ هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان - "یوناما – مانوا" – متن سخنرانی خانم اَن گِگِن، معاونهء نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – شورای امنیت – ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ / ۱۹ سنبله ۱۳۹۸

JPEG

"آقای رئیس،

لطفاً، نخست از همه به من اجازه بفرمایید تا مراتب تعزیت و تسلیت فرانسه را به مردم نجیب افغانستان و به خانواده های مظلوم قربانیان سوءقصد های که بتاریخ ۲ و ۵ سپتامبر (۱۱ و ۱۴ سنبله) گذشته در کابل بوقوع پیوست، تقدیم بدارم. فرانسه در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی، این تعهدی جمعی که ما علی الخصوص آن را در آستانهء یادبود از هجدهمین سالروز سوءقصدهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی (۲۰ سنبله ۱۳۸۰ هجری شمسی) در حافظه و خاطره مان محک نموده ایم، برهمبستگی خویش با حکومت افغانستان تأکید می ورزد. من بنوبهء خویش از آقای تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد ازبابت توضیحات و تشریحات منیراش، بخصوص درمورد ضرورت به محافظت از مردمان ملکی و بذل جد و جهد برای دریافت یک راه حل سیاسی جنگ بذریعهء یک روند مذاکره بین الافغانی تشکر می نمایم. من از آقایان جانی، سفیر و یوری فِدوتوف، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد – (او.ان.یو.دی.سی.) از بهر خطابه های تفصیلی شان مشکور و سپاسگزار بوده، و بالخص از اعلامیهء خانم عادله راز، سفیر، خاصتاً بخاطر صورت دفاعیه موصوفه از حقوق زنان افغانستان استقبال و قدردانی می نمایم. من خودم را در اطلاعیه ای که ساعاتی بعد از جانب نمایندهء هیئت اتحادیهء اروپا به قرائت گرفته خواهد شد، شریک دانسته، و می خواهم در اینجا سه نکته اساسی ذیل را ابراز داشته و مطمح بحث و تأمل قرار دهم :

۱)- نخست از همه، جمهوری فرانسه مراتب نگرانی عمیق خویش را در برابر سطح خیلی بُلند خشونتی که بر سرزمین افغانستان مستولی گردیده و تداوم یافته است، ابراز می دارد. مردم ملکی علی الرغم حقوق بین المللی امور بشردوستانه، کماکان آماج حملات مرگبار قرار می گیرند. زنان و اطفال سنگین ترین بهای این اعمال شنیع و ذمیم را می پردازند. این وضعیت و حالت قابل قبول و تحمل نیست. چنین نقض های حقوق بین المللی، بخصوص نقض حقوق اطفال باید متوقف گردد. فرانسه جهت بذل سعی و تقلا در این راستا و تحکیم تدابیر اتخاذ یافته برای تضمین حقوق در همه عرصه ها بشمول حقوق زنان افغان، تمامی اقداماتی را که از سوی حکومت افغانستان روی دست گرفته می شود، تشویق و ترغیب می کند.

برعلاوه، من می خواهم پشتیبانی فرانسه را از فراخوان منشی عمومی سازمان ملل متحد در راستای دسترسی امداد بشردوستانه مطمئن، و بدون قید و سد در سرتاسر سرزمین افغانستان مرقوم بدارم. باید از کارکنان امور بشردوستانه و کارمندان زیربنأهای ملکی و بشردوستانه محافظت بعمل آمده، و همچنان توانمندی پاسخ دهی به نیازمندی های مردم ملکی بایست کسب گردد.

من با اغتنام از حضورداشت آقای فِدوتوف، اهمیت مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و جرایمی را که به تغذیهء اقتصاد غیر قانونی، تمویل گروه های دهشت افگن و تهدید به صحت تعداد کثیر افغانان ادامه می دهد، خاطرنشان می سازم. بذل تلاش ها در این عرصه باید پیگیری گردد ؛ فرانسه در این راستا کاملاً درکنار مقامات افغان متعهد باقی خواهد ماند.

آقای رئیس،

۲)- مشاهده ثانی ام متمرکز است بر ضرورت انجام هرنوع عملکرد جهت برگزاری مناسب و سالم انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ سپتامبر (۶ میزان) که باید آزاد، معتبر، شفاف و ادغامی باشد. آنچنانیکه نماینده خاص واضحاً خاطرنشان ساخت، امر حتمی و الزامی محسوب می گردد تا در آستانهء تدویر انتخابات، از سعیر جدید خشونت ها احتراز بعمل آید.

ثبت نام بیش از ۰۰۰ ۵۰۰ رأی دهنده جدید که %۳۶ آن را زنان تشکیل می دهند، یک علامه مثبت و مشوق بشمار می آید. با این وجود، باید تمامی تدابیر لازمه جهت تضمین اشتراک عملی ایشان در زندگی سیاسی آنهم در فضای امن اتخاذ یابد.

مقامات افغان باید بذل سعی و تلاش های بیشتری را جهت جلب دوباره اعتماد مردم به امنیت و شفافیت انتخابات مبذول بدارند. فرانسه در این عرصه، از امورمهمی که از سوی حکومت افغانستان با کمک و سهمگیری مأموریت سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" درقبال باامن سازی مراکز رأی دهی به پیش برده می شود - و امور مذکور باید به پایهء اتمام و اکمال برسد -، استقبال و ستایش می کند. رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت و مکلفیت پاسخگویی به آرمان های صلح مردم افغانستان را به عهده خواهد داشت. امر بخصوص اهمی توصیف می گردد تا انتخابات آینده یک پیروزی و نصرتی باشد برای تحکیم مشروعیت اش در مسیر مذاکرات آینده بین الافغانی.

۳)- بالاخره، می خواهم بر ضرورت به بذل جد و جهد در راستای یک صلح تفاهمی و مستمر در افغانستان تأکید ورزم. مفکورهء "روند صلح به رهبری افغان ها" بیش از زمانی دیگری جایگاه خودرا حفظ کرده و مدار اعتبار است. روند مذکور باید ادغامی بوده و نباید هیچ قشر مردم افغانستان را درحاشیه راند. جهت تضمین یک صلح پایدار، باید دست آوردها دربخش عدالت، قانونمندی و احترام به آزادی های بنیادین نیز حفظ گردد. این مأمول با محکومیت و طرد خشونت صورت می پذیرد.

جهت رسیدن به این هدف، تعهد قاطع و راسخ شرکای افغانستان یک امر ضروری و الزامی محسوب می گردد. فرانسه که با افغانستان با پیوندهای دیرینه ای ملحق است، سهم خویش را ادأ خواهد کرد، و همه کشورهای منطقه را به پشتیبانی فعالانه و بی شائبه از باثبات سازی سرزمین افغانستان، و به سهم و کمک به استقرار یک صلح پایدار تشویق و ترغیب می کند.

آقای رئیس،

به عنوان نتیجه گیری با الطاف خویش به من اجازه بفرمایید تا پشتیبانی تام فرانسه را از حکومت افغانستان و از عملکرد جاری سازمان ملل متحد در راستای جستجوی یک صلح پایدار برای جمیع افغانان مجدداً تذکار دهم. من، درحالیکه همین آلان ما درمورد تجدید دورهء مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "یوناما / مانوا" صحبت و گفتگو می نماییم، می خواهم از بذل کار زحمات چشمگیری که مأموریت مذکور روزانه انجام می دهد، استقبال و قدردانی نمایم. نقش بارزاش جهت همسویی و همگامی با افغانستان در قوس خط السیر این خطه بصوب صلح، باید مبتنی و قایم بر یک دورهء مأموریت مستحکم و روشن و بر حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. من فُرصت دست داشته را مغتنم شمرده و از بذل کوشش ها و تلاش های آلمان و اندونیزیا درعرصه استقبال و تمجید می نمایم، و جهت نائل آمدن به یک متن متوازن، پشتیبانی کامل فرانسه را به دو کشور فوق الذکر اظهار می دارم.

از عطف توجه تان در زمینه ممنون و سپاسگزارم."

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه