درگذشت ژان – کریستوف ویکتور (۲۹ دسامبر ۲۰۱۶ / ۹ جدی ۱۳۹۵)

با تأثر و تأسف عمیق از درگذشت نابهنگام آقای ژان – کریستوف ویکتور، آگاه امور جغرافیه سیاسی، بنیانگذار لابراتوار مطالعات سیاسی و تحلیلات علم نقشه کشی، و بانی برنامه بنام "درعقب نقشه ها" در شبکهء تلویزیونی فرهنگی "آرتیِ" فرانسه، اطلاع حاصل نمودیم.

JPEG

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه از شخصیت خاص و خاطرات گرانبهای آقای ژان – کریستوف ویکتور که نزد فرانسوییان از ورای برنامه ها و کتب اش، منحیث یک مربی و شارح بی نظیر پدیدهء جهان شمولی و تعاملات آن شناخته می شد، یادآوری بعمل می آورد.

آقای ژان – کریستوف ویکتور یک شخصیت فرهنگی، اهل گفتمان و تعهد بود، و طی ۲۶ سال ظرفیت و توانایی خارق العاده خویش را بخصوص در شرح و توضیح پیچیدگی های تعاملات زمین ما بواسطه برنامهء بنام "درعقب نقشه ها" صرف نمود.

در جهانی که اکثراً معلومات و اطلاعات فاقد دورنما است، انقطاع کار، زحمات و صدای ژان – کریستوف ویکتور بوضوح و اندوه زیاد احساس می شود.

شور و شوق، بیداری و تندی ذهن و رگ و راستگویی اش در وزارت امور خارجه فرانسه، در جایی که موصوف در مرکز تحلیل و پیشبینی اجرای وظیفه نموده بود و دوستان کثیری داشت، همیشه پابرجا و زنده خواهد ماند.

ما شریک درد و ماتم خانواده و نزدیکان اش بوده و به ایشان مراتب تسلیت و همدردی خودرا ابراز می داریم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/disparition-de-jean-christophe-victor-29-12-16

تاریخ نشر 18/01/2017

قسمت بالایی صفحه