درگذشت میشل روکارد – خبرنامهء ژان - مارک ایرو (۲ جولای ۲۰۱۶ – ۱۲ سرطان ۱۳۹۵)

JPEG

با دریافت خبر درگذشت آقای میشل روکارد، مراتب تأثرات و اندوه عمیق خویش را ابراز می دارم.

آقای میشل روکارد یک دولتمرد بزرگ، تا آخرین نفس زندگی اش شخص متعهد و جهت سهمگیری فعال در گفتمان مفکوره ها همیشه انسان آماده و استوار بود. نامبرده هر نوع شکل دنباله روی را دائماً رد می کرد.

وی شخصی بود خواهان نظم اجتماعی متوازن، طرفدار اروپا و آوردن اصلاحات ؛ موصوف برای اکثر ما یک دوست وفادار نیز محسوب می گردید.

آقای روکارد مبارزات اخیر زندگی خودرا با قوت، شایستگی و نیروی عقیده راسخ که ویژگی های منحصر به شخصیت اش بود، در راستای محافظت از قطب های زمین بحیث سفیر تعیین شده در این مسئله، وقف نموده بود.

مراتب تسلیت راستین خویش را به خانواده، اولادها و اقارب وی اظهار می دارم.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/article/deces-de-michel-rocard-declaration-de-jean-marc-ayrault-02-0716

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه