درگذشت خانم سیمون وِیی – ابلاغیهء ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (۳۰ جون ۲۰۱۷ / ۹ سرطان ۱۳۹۶)

من امروز با تأثر خیلی عمیق و اندوه بی پایان از خبر درگذشت خانم سیمون ویی اطلاع حاصل نمودم.

PNG

دوران حیات خانم سیمون ویی با واقعهء اسفناک "شوواه"، تعهد خستگی ناپذیر و موقف پیشتازاش بنفع حقوق زنان و احساس قوی و درک دقیق و موشکافانه وی در راستای خدمتگزاری به دولت که موصوفه این مأمول را چه بحیث هیئت قضات، بسمت وزیر و چه منحیث عضو شورای قانون اساسی فرانسه بسر رسانید، رقم خورد. این امر نامبرده را به یک شخصیت استثنأیی تاریخ فرانسه مبدل می سازد.

خانم سیمون ویی یکی از مردمی ترین شخصیت ها نزد فرانسوییان بوده، و تمام نیرو و اعتباراش را بخدمت اروپا قرار داد، و بدین ترتیب بحیث نخستین رئیسه فرانسوی تبار پارلمان اروپا انتخاب گردید.

خانم ویی با وجود رویارویی با همه مشقات و مصائب روزگار، بواسطهء قدرت اخلاقی و معنوی، ارزش ها و عقاید جمهوریخواهانه اش که بلاوقفه و تا آخرعمر آنها را مسئولانه و مدبرانه بعهده گرفت، چون یک چهره نمادینی برای همگان باقی خواهد ماند.

من مراتب تسلیت ژرف خودرا به خانواده و نزدیکان اش تقدیم می دارم. کشور فرانسه درکنار بازماندگان موصوفه سوگوار و اندوهگین است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/article/disparition-de-simone-veil-declaration-de-jean-yves-le-drian-30-06-17

تاریخ نشر 02/07/2017

قسمت بالایی صفحه