درک و شناخت بهتر ازهم دیگر – فرهنگ در فعالیت و تحرک

از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر رفتارها، برداشت ها و شیوه های ارتباط و تماس ها می تواند حاوی تغییرات و نوسانات محسوسی باشد... .

JPEG

در جامعه و ماحول اجتماعی تان حق اولویت بیشتر به گروه یا به جمع داده می شود یا به فرد ؟ آیا احساسات و هیجانات تان را به سهولت اظهار می دارید ؟ آیا به مواعد ملاقات و دید و وادیدهای تان همیشه سروقت حاضر می شوید و یا مرتبآ با تأخیر می رسید ؟ رابطه تان با قوانین، قواعد و مقامات چگونه است ؟

این سومین جزوه کُلکسیون تحت عنوان "درک و شناخت بهتر ازهم دیگر"، شرایط و حالات بین الفرهنگی را بذریعهء اجرای تمریناتی مربوط به حاکمیت بر لسان فرانسوی بسویهء "بی.۱" مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. این برنامه ای که از سوی انستیتیوت اروپایی اداره عامه ماستریخ و "کاویلام – الیانس فرانسوی" تهیه گردیده و اهتمام یافته است، بر ارائه و تطبیق یک سلسله تمریناتی درمورد معلومات نظری و حالات و شرایط عینی اتکا می کند. به عبارت دیگر، یک نحوهء درک و فهم بهتر از طُرق برداشت و عملکرد مان، و آنهم بر هر لسانی که مسلط باشیم و با آن تکلم نماییم.

جهت دسترسی به تمرینات مذکور :
http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/b1-intermediaire?tid=551-les-attitudes-culturelles
جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://latitudefrance.diplomatie.gouv.fr/Mieux-se-comprendre-La-culture-en-action.html

تاریخ نشر 12/04/2018

قسمت بالایی صفحه