دروس ستراتیژی مجتمع اتاشه های نظامی در کابل [fr]

اتاشه های نظامی مجتمع دیپلوماتیک کابل یک دور کنفرانس های راهبردی را بسود دروسی تحت عنوان "ستراتیژی و پالیسی" مکتب ارکان الحرب افغانستان راه اندازی می کنند.

این دور کنفرانس های راهبردی با تشویق دگروال ژان – میشل مییهِ اتاشه نظامی سفارت فرانسه و رئیس انجمن اتاشه های نظامی در کابل، تنظیم گردید.

JPEG

در چوکات یادشده، اتاشه های نظامی موفق گردیدند تا زوایای مختلف سوالات راهبردی را در رابطه با شرایط راهبردی ملی و منطقوی معرفی نمایند. بدین ترتیب، دروس دگروال مییهِ با اتکای اخص بر تجارب فرانسه در این زمینه، بر موضوع "تحول دوکتورین ضد شورش" تمرکز داشت.

تذکار باید داد که درس "ستراتیژی و پالیسی"، بلندترین سطح تدریس در داخل وزارت دفاع ملی است. این کورس ها هر سال کم و بیش چهل تن از افسران عالی رتبه و جنرالان وزارت دفاع، وزارت امور داخله و خدمات ضبط و کشف کشور را طی ۹ ماه باهم یکجا می کند و در طول دوران آموزش، مستفید شوندگان از این کورس در راستای اجرای عالی ترین وظایف در چهارچوب وزارتخانه های مربوطه شان کسب آمادگی می نمایند. درختم برنامهء فراگیری امور نظامی، اشتراک کنندگان درعرصهء دفاع و امنیت، مفتخر به اخذ تصدیقنامهء "ماستری" می گردند.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه