درصورت بروز حالت یا وضعیتی پیش بینی نشده ای در خارج از کشور، چگونه واکنشی باید داشت ؟

اگر شما جهت انجام تعطیلات، سفر کاری یا اقامت در خارج از کشور عزیمت می نمایید، امکان دارد که با حالات و اوضاع پیش بینی نشده ای مواجه گردید. چگونگی واکنش مناسب و لازمه درصورت عدم تسلط بر لسان یا عدم شناخت از عادات یا رموز کشور میزبان، مدام کاری آسانی نیست.

JPEG

جهت محدود ساختن خطرات وقوع حوادث وعواقب آن، برهر یکی مان لازم است تا قبل از اقدام به سفر درمورد مقصد مان معلومات کسب کرده (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/)، احتیاط های اولیه را مدنظر گرفته و مراعات نماییم (بیمهء عودت دهی، احترام به قوانین محلی، بودجه کافی، راه های مناسب پرداخت پول).

در شبکهء "آرین" (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html) ثبت نام کنید ! بدین ترتیب، درصورتیکه حالت و شرایط در کشور مورد بازدید تان ایجاب کند، پیام های امنیتی دریافت می دارید، و در حالت اضطراری، شما می توانید نشانی و شماره های ارتباطی یکی از خویشاوندان تان را در آن درج نمایید.

آیا می دانستید ؟

بیش از ۱۰۰۰ تبعه فرانسوی در خارج از کشور در قید حبس بسر می برند. داشتن و حمل مواد مخدر (ولو به مقدار اندک) یک ثلث قضیه های توقیف را تشکیل می دهد. تخلفات درحق اقامت یا عدم شناخت از قوانین محلی (مثلاً، صفر درجه مصرف یا شرب نوشابه های الکُلی حین رانندگی) نیز عوامل بازداشت محسوب می گردد.

۱۵۰۰۰ گذرنامه همه ساله از سوی قونسلگری های جمهوری فرانسه به فرانسوییانی که یا اسناد سفر شان را مفقود کرده اند و یا ازنزد شان به سرقت رفته است، اعطأ می گردد تا به سرزمین فرانسه برگشت نموده بتوانند.

در صورت مریضی یا وقوع حادثه وخیم در خارج از کشور، هزینهء برگشت می تواند تا به مبلغ ۸۰۰۰۰ یورو تمام شود. عرضهء خدمات قونسلگری ها مصارف مذکور را بعهده گرفته نمی تواند. معهذأ، امر ضروری است تا شامل یک بیمهء برگشت دهی شوید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/comment-reagir-en-cas-d-imprevu-a-l-etranger/

تاریخ نشر 26/09/2018

قسمت بالایی صفحه