درخشش فرانسه در جهان پژوهش – اعطأی جایزهء اَبِل ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به ایوو مِیِر (۲۱ مارچ ۲۰۱۷ / اول حمل ۱۳۹۶)

اکادمی علوم و ادبیات دولت شاهی ناروی، بتاریخ ۲۱ مارچ (اول حمل) جایزهء اَبِل ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) را به ریاضیدان فرانسوی ایوو مِیِر، جهت شناخت و پاداش دهی به کارها و زحمات نامبرده در بخش تئوری ریاضی امواج مغناطیسی، تفویض نمود.

JPEG

ریاضیدان ایوو مِیِر فارغ التحصیل مکتب متداول عالی پاریس – ساکلیِ بوده و چهارمین برنده فرانسوی جایزهء ابِل می باشد ؛ جایزه متذکره از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ هجری شمسی) بدینسو سالانه به نخبگان علم و دانش اعطأ می گردد. نامبرده این نشان افتخاری را بتاریخ ۲۳ می (۳ جوزا) سال جاری میلادی در شهر اوسلو، از جانب شخص هارالد پنجم پادشاه کشور ناروی اخذ خواهد نمود.

JPEG

کار و تحقیقات علمی ایوو مِیِر در بسی از عرصه ها تطبیق گردیده است، مانند تصاویر طبی یا هم در سینمای دیجیتالی، و بدین منوال این عالم به اثبات رسانید که دست آوردها در علم ریاضیات می تواند باعث ایجاد نوآوری های عملی شود.

تسویغ و اهدأی این جایزه معتبر، مایهء افتخار کشور فرانسه بوده و بطور کُل باعث سرافرازی جامعه علمی فرانسوی می گردد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-scientifique/actualites-2017/article/rayonnement-de-la-france-dans-le-monde-de-la-recherche-attribution-du-prix-abel

تاریخ نشر 26/03/2017

قسمت بالایی صفحه