داوطلبی : تسلیم دهی پروژه ها – آغاز برنامهء "پروژه های ابتکاری جوامع مدنی و ائتلاف های فعالان" یا(PISCCA)

سفارت فرانسه در افغانستان آغاز کارزار داوطلبی : تسلیم دهی پروژه ها – برنامهء "پروژه های ابتکاری جوامع مدنی و ائتلاف های فعالان" یا (PISCCA) را اعلام می کند.

این برنامه متوجه موَسسات فعال در افغانستان بوده و هماهنگی و کارآیی شان را تحکیم می بخشد. بخش همکاری ها و امور فرهنگی سفارت فرانسه، "پروژه های ابتکاری جوامع مدنی وائتلاف های فعالان" یا (PISCCA) را درمنصه عمل قرار داده و بخصوص، به موضوعات "جنسیتی (جندر)" و "جوانان" ارجیحت قایل خواهد شد.

معرفی کامل برنامهء "پروژه های ابتکاری جوامع مدنی و ائتلاف های فعالان" یا (PISCCA) را داونلود نمایید :

PDF - 174.1 kb
Présentation du programme PISSCA
(PDF - 174.1 kb)

درخواست های مربوط به پروژه های تان را باید حتماً به زبان های فرانسوی یا انگلیسی، قبل از روز یکشنبه ۳ جولای (۱۳ سرطان) بساعت ۵ عصر (بوقت محل) به نشانی ذیل ارسال بدارید :

نامزدی به PISCCA ۲۰۱۶

Attn : قابل توجه خانم جولی برویی

بخش همکاری ها و امور فرهنگی
سفارت فرانسه
جاده شیرپور، شهر نو
پُست بکس نمبر ۱۵۹۶ کابل

فورمه های نامزدی به برنامهء (PISCCA) را ((به لسان های فرانسوی، دری و انگلیسی)) از اینجا دریافت بدارید :

Word - 106.5 kb
Formulaire PISSCA - FRA
(Word - 106.5 kb)
Word - 65.5 kb
Formulaire PISSCA - DAR
(Word - 65.5 kb)
Word - 116.5 kb
Formulaire PISSCA - ENG
(Word - 116.5 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه