خلیج فارس – سوال و جواب – برگرفته موجزی از جلسهء مطبوعاتی (۲ آگست ۲۰۱۹ / ۱۱ اسد ۱۳۹۸)

سوال : چنین به نظر می رسد که درقبال وقوع رُخدادهای اخیری مرتبط به نفتکش ها، جمهوری فِدِرال آلمان به تقاضای اشتراک در یک قوه بحری امنیتی و یا نظارتی واقع خلیج فارس جواب رد می دهد ؟ این واکنش، در راستای بذل تلاش های اروپایی بمنظور تقویهء مقدمات و اهداف نظامی در داخل اتحادیهء اروپا، شما را به ابراز کدام تبصره ای وامی دارد ؟

جواب : آزادی کشتی رانی در خلیج مذکور یک رُکن اساسی امنیت منطقوی و تجارت جهانی محسوب می گردد. مراودات و تبادل نظرات با شرکای اروپایی ذیعلاقه مان، علی الخصوص با دولت شاهی انگلستان و جمهوری فِدِرال آلمان در بخش های سیاسی، دیپلوماتیک و عملیاتی، و آنهم در راستای اقدام به یک عملکرد به هدف جلوگیری از صعود تنش در منطقه و تحکیم شرایط امنیتی در خلیج فارس، دنبال می گردد.

این مأمول درعرصه های ذیل جامه عمل می پوشد : درعرصهء سیاست، با بذل سعی و تلاش ها جهت نائل آمدن به کاهش تنش ها و برگشت جمهوری اسلامی ایران درمطابقت کامل با وجایب و مکلفیت های اش مندرج مفردات توافقنامهء ویِن ؛ درعرصهء دیپلوماتیک، با انجام تعمق و تفکر با شرکای اروپایی مان، و در تماس و ارتباط با شرکای منطقوی مان جهت ایجاد شرایط و فُرصت یک گفتگوی منطقوی ادغامی دربابت امنیت بحری ؛ درعرصهء عملیاتی، از طریق آمادگی و دسترسی مان در پیگیری اموری وابسته به یک ابتکار اروپایی برای گسترش شناخت و دانش مان از اوضاع و شرایط در بحر، و تسهیل عبور کشتی ها در منطقه با اعزام ابزار مناسب و منطبق.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique-du-nord-moyen-orient/evenements/article/golfe-q-r-extrait-du-point-de-presse-02-08-19

تاریخ نشر 06/08/2019

قسمت بالایی صفحه