خروج ایالات متحده امریکا از "یونسکو" یا سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – (۱۲ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۲۰ میزان ۱۳۹۶)

ما از تصمیم ایالات متحد امریکا مبنی بر خروج اش از "یونسکو" یا از سازمان تعلیمی،علمی و فرهنگی ملل متحد، در مقطع ای که پشتیبانی جامعه بین الملل از این سازمان ضرورت مبرم محسوب می گردد، اظهار تآسف و تأثر می نماییم.

PNG

برای کشور فرانسه این دولت آماده و بسیج شده، آیندهء "یونسکو" یا سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد از اهمیت اخصی برخوردار است. کشور فرانسه به عملکرد اصلی "یونسکو" و به ساحات تحت صلاحیت اش، بخصوص در بخش های مربوط به اولویت های تعلیمی و تربیتی، پیشگیری از افراطگرایی و محافظت از آثار تاریخی ای در معرض نابودی، وابستگی و علاقه مندی دارد. فعالیت این سازمان در راستای تطبیق هدف صلح مشترک در ملل متحد موثر و مثبت واقع می گردد.

نامزدی مان به مقام ریاست عمومی "یونسکو" یا سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد در چنین شرایط ویژه ای معنی و مفهوم جدیدی بخود اختیار می نماید. این نهاد بین المللی معارف، دانش و فرهنگ بیش از هر زمانی دیگری ضرورت دارد به یک رویکاری که در آن همه دول عضو بتوانند خودرا دریابند، توان اعتماد سازی مجدداً را داشته باشد، و محض بخدمت انجام مأموریت های اساسی"یونسکو"، از دیدگاه های سیاسی گذار نموده بتواند. فرانسه اکنون با پیشنهاد نامزدی خانم اودریِ ازوولیِ به مقام ریاست این سازمان جهانی، همین رویکار را به منزل مقصود می رساند :http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/la-france-et-l-unesco/article/unesco-candidature-d-audrey-azoulay-au-poste-de-directrice-generale-declaration

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/la-france-et-l-unesco/article/nations-unies-retrait-americain-de-l-unesco-12-10-17

تاریخ نشر 16/10/2017

قسمت بالایی صفحه