ختم دورِ تعلیمات 28 کارآموزء دروس راهبردی در کالج قوماندانیت و قرارگاهی اردوی ملی افغانستان [fr]

با حضور دگروال مییهِ، اَتشه نظامی سفارت فرانسه در کابل، جنرال قدم شاه سهیم، رئیس ارکان الحرب اردو و تعداد کثیری از مقامات نظامی افغان، مراسم عنعنوی تفویض شهادتنامه های یازدهمین دورهء تعلیمات نظامی دایر گردید. مراسم مذکور به یک دورهء آموزشی نُه ماه که به جنرالان و دگروالان وزارت دفاع ملی و همچنان وزارت امور داخله، شورای امنیت ملی و امنیت دفاع ملی کشور اختصاص یافته بود، نقطهء پایان نهاد. تمام کارآموزان این دور که مسئول تأمین دفاع و امنیت افغانستان استند، وابسته بودند به نهادهای بین الوزارتی دولت و جهت مستفید شدن از این مرحلهء تعلیمی، فلتر سخت و جدی گزینش را سپری نموده بودند.

JPEG

مراسم اعطأی تصدیقنامه ها، یک صفحهء رسمی در عرصهء همکاری نظامی فرانسه در افغانستان را رقم زد، زیرا این آخرین دورهء تعلیمات نظامی بود که از سوی کشور فرانسه تمویل می شد و بدین منوال، چندین سال سرمایه گذاری فرانسه در چوکات مأموریت "اِپیدوت" خاتمه یافت.

JPEG

اکنون، تعهد فرانسه بر آموزش و پیگیری تحول مسلکی افسران فرانسوی زبان افغان، با حفظ روابط ویژه با مراکز تعلیمی، بخصوص با کالج قوماندانیت و قرارگاهی، در نقشء مشوره دهی به رهبران نظامی در ساحهء تعلیم و تربیه تمرکز دارد.

تاریخ نشر 03/09/2015

قسمت بالایی صفحه