ختم دورهء تعلیمات یک سرافسر افغان در مکتب ارکان حربی در پاریس [fr]

داستان یک پیروزی است، و این خبر خوش و نیکو از موفقیت یک سرافسر جوان اردوی ملی افغانستان که بتازگی دور یکسالهء تعلیمات خویش را در مکتب ارکان حربی در پاریس به پایهء اکمال رسانیده است، حکایت می کند.

PNG

موصوف که بخاطر تسلط اش بر لسان فرانسوی برگزیده شد، قبلاً یک مقطع کامل تعلیمی را در کشور فرانسه سپری نموده بود : یعنی، انجام کارآموزی بدرجهء تورن در مکتب پیاده نظام، تعقیب دروس بدرجهء تورن – جگتورن و مکتب مساعی قرارگاه.

نامبرده توانست تا موفقانه درمکتب ارکان حربی پاریس یک دورهء تعلیمی مصدق را که حاوی بخش های عدیده مربوط به راهبرد، عملیات قوا سه گانه اردو، جغرافیایی سیاسی وغیره است، دنبال نماید.

اکنون، فراگیری تعلیمات مذکور در وهله نخست به مشارالیه درب احراز مقام قوماندانیت واحد عملیاتی بسطح کندک و لوا ، و درگام بعدی باب امکان بدوش گرفتن مسئولیت های عالی را در داخل ارکان حرب کشور می گشاید.

کامیابی این سرافسر جوان افغان، آیینهء ظفر و موفقیت همکاری دفاعی دوجانبه مان متمرکز بر تعلیم و تربیه نخبگان نیز است. این امر مظهر امداد اصلی جمهوری فرانسه بنفع اردوی ملی جمهوری اسلامی افغانستان محسوب گردیده، و بدین منوال فُرصت ارتقای تحکیم نظم و ساختار دولتی و سهمگیری در تقویت ثبات کشور را درچوکات مبارزه علیه دهشت افگنی مساعد می سازد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه