ختمِ ماَموریت قطعهء"اپیدوت" در افغانستان [fr]

بتاریخ اول دسامبر 2014 مطابق 10 قوس 1393، مراسم انحلال قطعهء"اپیدوت" به ریاست فیلیپ لاویین برید جنرالِ قوه هوایی و فرمانده نیروی"پامیر"، درمیدان هوایی بین المللی کابل ( KAIA ) دایر گردید.

با استفاده ازاین فُرصت، نتیجه گیری ای از یکی از طولانی ترین ماَموریت های عملیاتی قواء فرانسه در افغانستان بعمل آمد. بعد از سال جاری 2014، در چوکات معاهدهَ دوستی فرانسه و افغانستان، ماَموریت نظامی سفارت حضور نظامی فرانسه را در کنار اردوی ملی افغانستان تاَمین می کند. همکاری نظامی را که ماَموریت فوق الذکر به مُنصه عمل درمی آورد، در تداوم عملکرد های قطعه فرستاده شده ای عساکر فرانسوی قرار داشته و بدینگونه یکپارچگی تعهد طویل المدت نظامی فرانسه را تضمین می نماید.

JPEG

فرانسه از سال 2002 در چهارچوب ماَموریت "اپیدوت"، با مطمئن ساختن امر آموزش و مشوره دهی به نظامیان افغان در مکاتب تعلیمی افسران، توانمند شدن رو به صعودِ اردوی ملی افغانستان را یاری می رساند.

در یک ماحول سختگیرانه و پُرتوقع، "اپیدوت" یا قطعهء تعلیمات عملیاتی طی سی و پنج ماَموریتِ پیهم در طول یازده سال گذشته، به آموزشهای عمومی در همه سطوح مختلفه، بیش از بیست هزار افسرِ اردوی ملی افغان را کمک نموده است.

برعلاوه قطعهء"اپیدوت" هفت کندک محاربوی را پرورانیده، بیش از چهار هزار منصبدار، زیادتر از هزار افسر و به همانقدر خوردضابطان کارآگاه را در عرصه های گوناگونی چون مدیریت منابع بشری، امور مالی، کشف و ضبط و نبرد زرهی آموزش داده است.

نهادهای آموزشی افغان در بخش تعلیم و تربیه منبعد به سطح خودکفایی قناعت بخشی رسیده اند و این تعامل به فرانسه اجازه می دهد تا ماَموریت"اپیدوت" را بعد از 10 سال خدمات تعلیمی و نظارتی مسدود نماید.

در چوکات همکاری نظامی تسجیل شده در معاهدهَ دوستی فرانسه و افغانستان، فرانسه به همراهی خود با اردوی ملی افغانستان بسوی خودکفایی ادامه می دهد. نظامیان فرانسوی موَظف و حاضر در سفارت، با در نظر داشت منطق موقفگیری تکمیلی و در پیوند به کار انجام شده بوسیلهَ قطعهء"اپیدوت"، ماَموریت های مشوره دهی در وزارت دفاع افغانستان، ارکان حربی و در مکاتب تعلیمات نظامی را مدیریت می کنند. علاوتاَ آنها آماده سازی افسران افغان منتخب را جهت تعقیب کورس تعلیمی در مکاتب حربی فرانسه ضمانت می کنند. در سال 2014، حدوداً بیست تنی از افسران افغان در مراودات و تبادلات فرانسه اشتراک ورزیدند.

تاریخ نشر 09/12/2014

قسمت بالایی صفحه