خبرنامه مطبوعاتی مشترک : تقویه جهانی سازی اقتصاد فرانسه – گزارش کریستوف لوکوورتیهِ، رئیس "بِزنِس فرانس" – (تجارت فرانسه)

حکومت جمهوری فرانسه جهت افزایش قدرت رقابت و جاذبیت کشورمان در قارهء اروپا و در جهان، بسیج است. در چنین جو و فضایی، آقای کریستوف لوکوورتیهِ، رئیس عمومی "بِزنِس فرانس"- (تجارت فرانسه) در اثر تقاضای سه وزیر سرپرست اش، یعنی، آقایان ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه، ژاک مِزار، وزیر انسجام و وحدت سرزمین ها و برونو لومِر، وزیر اقتصاد و مالیه جمهوری فرانسه، پیشنهادات خویش را جهت حمایت از صادرات شرکت های فرانسوی و ترغیب و تشویق توسعهء سرمایه گذاری های خارجی در فرانسه سپرد.

JPEG

در بخش صادرات، هدف صعود همزمان حجم صادرات و جمعیت صادرکنندگان بوسیلهء عرضهء خدمات عامه صادرات بدیع، ادغامی و همکار استوار بر تنظیم سنجیده شده فعالان، منجمله متصدی "دولت تجارت فرانسه" و اتاق های تجارت در فرانسه و در خارج و سکتور خصوصی می باشد.

بسطح حاکمیت ملی، یک غرفه یکتای که گردآورنده "بِزنِس فرانس" – (تجارت فرانسه) و اتاق های تجارت بین المللی می باشد، به مناطق مورد نظر پیشنهاد می گردد. مأموریت نهادهای مذکور تشخیص و آماده ساختن شرکت های به صادرات با عرضهء خدمات مختلف النوع به ایشان است.

JPEG

مأموریت خدمات عامه همگامی با شرکت ها در خارج، در هر کشور بواسطهء یگانه فعال و آنهم با درنظرداشت معیارات یا ستاندارد متجانس کیفیت تأمین خواهد گردید. ابزار جدید در شراکت با فعالان ذیربط مانند سکوی دیجیتالی ای که در تأمین پیگیری شرکت ها در طول طی مراحل شان در امر صادرات، از سوی "بِزنِس فرانس" – (تجارت فرانسه) ایجاد خواهد گردید.

JPEG

هدفمندی در بخش انکشاف سرمایه گذاری های خارجی در فرانسه، افزایش همزمان تعداد سرمایه گذاری ها در فرانسه و تسریع تحقق شان با پیشبرد یک سیاست جدید همگامی و همسویی است.

در خارج از کشور، یک راهبرد بازاریابی بهتر تفاهم شده و بیشتر کارآ و با کمک تمام خدمات دولتی تحت صلابت و قیمومیت سفرأ تطبیق خواهد گردید. در داخل فرانسه، جهت تسهیل و تسریع اجرای تصامیم مبنی بر سرمایه گذاری، هماهنگی بهتر ادارات و فعالان در مناطق جستجو خواهد شد.

JPEG

بالاخره یک عرضهء خدمات جدید، جهت پاسخگویی بهتر به انتظارات سرمایه گذاران بین المللی و آنهم بنفع جاذبیت و تصویر و چهره فرانسه در خارج، بسط و انکشاف داده خواهد شد.

آقایان ژان – ایوو لودریان، ژاک مِزار و برونو لومِر پیشنهادات آقای کریستوف لوکوورتیهِ را با خوش بینی و رضایت پذیرفتند. ذوات فوق پیشنهادات موصوف را بلندپروازانه، عملی و خلاق ارزش ها برای شرکت ها و فعالات مختلفی که از آن پشتیبانی می کنند، ارزیابی نمودند. برعلاوه، پیشنهادات مذکور در انسجام و تطابق با عملکردهای آینده حکومت فرانسه بسود شرکت ها، مورد هدف تصمیم گیری های آینده قرار خواهند گرفت.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/article/communique-de-presse-conjoint-renforcer-l-internationalisation-de-l-economie

تاریخ نشر 14/12/2017

قسمت بالایی صفحه