خبرنامه مشترک وزرأی امور خارجه جمهوری فرانسه، جمهوری فِدِرال آلمان، دولت شاهی انگلستان و نماینده ارشد اتحادیهء اروپا - (۲ جولای ۲۰۱۹ / ۱۱ سرطان ۱۳۹۸)

ما از اعلام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عبور از حد معین ذخیرهء یورانیم اندک غنی شده اش مجاز در پلان عملکرد عمومی مشترک – "جی.سی.پی.او.ای."، شدیداً نگران استیم. آژانس بین المللی انرژی هسته ای معلومات فوق را تأیید کرد.

ما درعرصه متذکره موقف واضح و موبد داریم : یعنی، تعهد مان بنفع توافقنامهء هسته ای منوط به رعایت تام آن از سوی جمهوری اسلامی ایران است. ما از اتخاذ این تصمیم جمهوری اسلامی ایران که یک وسیله اساسی مبارزه علیه پخش و انتشار مواد و سامانه ذروی را زیرسوال می برد، اظهار تأسف و تلهف می نماییم.

ما از جمهوری اسلامی ایران می طلبیم تا از این تصمیم عدول نموده و از هراقدامی اضافی ای که توافقنامهء هسته ای را خدشه دار می سازد، ابأ ورزد. ما درچوکات تدابیر پلان عملکرد عمومی مشترک – "جی.سی.پی.او.ای." و در هماهنگی تنگاتنگ با متباقی اشتراک کنندگان، معجلاً مراحل بعدی را مطمح ارزیابی و مداقه قرار می دهیم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/communique-conjoint-des-ministres-des-affaires-etrangeres-de-la-france-de-l

تاریخ نشر 08/07/2019

قسمت بالایی صفحه