خبرنامه مشترک – نشر ارقام امداد عامه جمهوری فرانسه در بخش انکشاف طی سال ۲۰۱۸ میلادی / سال ۱۳۹۷ هجری شمسی (۱۰ اپریل ۲۰۱۹ / ۲۱ حمل ۱۳۹۸) [fr]

خبرنامه مطبوعاتی مشترک آقایان ژان–ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه و برونو لو مِر، وزیر اقتصاد و مالیه جمهوری فرانسه

کُمیتهء کمک به توسعهء سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی (او.سی.دی.او.) در این روز، داده های مقدماتی امداد عامه در بخش انکشاف (ای.پی.دی.) جهانی را برای سال ۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) بدست طبع و نشر سپرد.

جمهوری فرانسه تعهد مجدداش را در راستای یک راهکار انکشافی ای که در ساحه برضد نابرابری های جهانی دست اندرکار است و در تحکیم جایگاه جمهوری فرانسه در جهان موثر تمام می شود، تأیید می کند. تحقق این تعهد با اعطأی امداد عامه در بخش انکشاف (ای.پی.دی.) به هزینهء ۱۰،۳ میلیارد یورو که %۰،۴۳ عواید ناخالص ملی (ار.ان.بی.) را تشکیل می دهد، و نسبت به سال گذشته نمایانگر %۲،۵ افزایش است، و همچنان نظر به روش شناسی نافذ تا اکنون صعود %۵ را بازگو می کند، صورت می پذیرد. جمهوری فرانسه پنجمین مقام جهانی خویش را در زمرهء تمویل کنندگان امداد بین المللی حفظ می کند.

امداد عامه در بخش انکشاف (ای.پی.دی.) دوجانبه مرتبط به اعطأی کمک های بلاعوض به صعود بیش از %۴ خویش ادامه می دهد. کمک چندجانبه نیز یک افزایش چشمگیری %۱۲ را مرقوم می دارد. قرضه دهی در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) که درچوکات هژدهمین بازسازی صندوق کمک بین المللی انکشاف - نهاد بانک جهانی امداد رسان به فقیرترین کشورهای جهان، دربرگیرنده سال های ۲۰۱۷ – ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۶ – ۱۳۹۸ هجری شمسی) است، علت بالاخص ازدیاد حجم این کمک عامه محسوب می گردد. جمهوری فرانسه دومین سکوی مرجع تمویل کننده راهکار اروپایی انکشاف را حفظ می کند. به تعقیب شمولیت یک روش شناسی جدید محاسبه اعطأی قروضی که طرزالعمل آن از سوی کُمیتهء کمک به انکشاف سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی (او.سی.دی.او.) در سال ۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) تدوین و تعریف شد، مبالغ کمک عامه در بخش انکشاف (ای.پی.دی.) اعلام شده تحت نام اعطأی قرضه ها، با وجود افزایش پرداخت ها تنزیل می یابد.

حمایت روزافزون جمهوری فرانسه از کمک عامه به توسعه درچوکات هدف تعیین شده از جانب رئیس جمهور به %۵۵،۰ عواید ناخالص ملی (ار.ان.بی.) از امروز تا سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ هجری شمسی)، به ذات خود صورت پذیرفته و پیگیری می گردد. در سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی)، دولت جهت رسیدگی هرچه موثرتر به آسیب پذیرترین کشورها، بخصوص در قارهء افریقا، مطابق به نتایج مورخ ۸ فبروری ۲۰۱۸ میلادی (۱۹ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی) کُمیته بین الوزارتی همکاری بین المللی و انکشاف، مجوزه های تعهدات به اعطأی کمک های بلاعوض آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) را به مبلغ یک میلیارد یورو افزایش داد. دولت نیز به هزینه بیش از ۱۸۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) مختص به مدیریت حادترین بحران ها، خاصتاً در کشورهای سوریه، یمن و یا ساحل افریقا، ازدیاد اعتبار مالی امداد بشردوستانه را به یک اولویت کاری مبدل ساخت.

تجدید راهکار انکشافی جمهوری فرانسه در قلب رویکار قانون سمت و سودهی و برنامه ریزی مربوط به راهکار انکشافی یکپارچه و مبارزه علیه نابرابری های جهانی که بزودی از سوی حکومت اعلام و معرفی خواهد گردید، جا خواهد داشت. این مسودهء قانون بیانگر سمت و مسیر راهکار انکشافی مان در خدمت اولویت های راهبردی فعالیت خارجی جمهوری فرانسه خواهد بود : یک راهکار انکشافی متمرکز بر کشورهای برخوردار از حق اولویت در کمک مان، بخصوص در قارهء افریقا ؛ یک راهکاری که برضد نابرابری های جهانی عمل می کند، و مبتنی است بر انجام مداخله موثرتر در مسائل اساسی چون فقر، گرسنگی، معارف، صحت، تساوی زنان و مردان، اقلیم و تنوع طبیعی، ساحات شکننده و بحرانی، آنقدر تعاملات عمومی ای که رهبری جمهوری فرانسه در رأس گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" در اولویت اجندآی کاری خویش قرار داده است.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.oecd.org/dac/-%3Ehttp://www.oecd.org/dac/

فهرست نتایج https://www.gouvernement.fr/partage/9948-comite-interministeriel-de-la-cooperation-internationale-et-du-developpement را اخذ و مطالعه نمایید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه