خبرنامه مشترک مطبوعاتی– "ای.پی.دی" فرانسه ۲۰۱۵ [fr]

خبرنامه مشترک مطبوعاتی– "ای.پی.دی" فرانسه ۲۰۱۵

وزیر مالیه و محاسبات عامه
وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی
منشی دولت در امور انکشاف و جوامع فرانسوی زبانان

کمیته امداد به انکشاف "او.سی.دی.او" بتازگی آمار مقدماتی کمک عامه برای توسعه (ای.پی.دی.) طی سال 2015 را بدست نشر سپرد. بودجه (ای.پی.دی.) به مبلغ 8،3 میلیارد یورو تعیین شده که % 37 ،0 عواید ناخالص ملی را تشکیل میدهد. در حالیکه بودجه همین نهاد در سال 2014، به مبلغ 8 میلیارد یورو می رسید.

فرانسه یکی از تمویل کنندگان عمده جهان است. نظر به ارزیابی های مقدماتی اشعار داده شده به "او.سی.دی.او"، فرانسه از لحاظ حجم بعد از ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان و جاپان، پنجمین تمویل کننده جهانی "ای.پی.دی." است.

بسیج بودن فرانسه به سود فقیرترین ممالک، رو به صعود می باشد. سهمیه کشورهای با کمترین سطح پیشرفت (پی.ام.ای.) در کمک دوجانبه فرانسه قریب به %22 رقم خورده و به عبارت دیگر این فیصدی در مقایسه با سال 2014، 3 درجه افزایش را نشان می دهد.

فرانسه بعد از سهمگیری در جلسات بزرگ بین المللی سال 2015 در مورد انکشاف پایدار (کنفرانس ادیس – ابیبا، آجندای 2030 و موافقتنامهء پاریس دربارهء اقلیم)، تعهدات اش را مصممانه عملی می کند و بسیج بودن اش را در راستای مبارزه علیه فقر گسترش می دهد. در بین سالیان 2013 و 2015، "ای.اف.دی. یا آژانس انکشافی فرانسه" به شامل ساختن 6،2 میلیون طفل درمکاتب دوره های ابتدایی و ثانوی، به دسترسی 8،3 میلیون تن به منابع مستمر آب آشامیدنی و همچنان به حمایه از توسعه 000 150 شرکت کوچک کمک نموده است.

فرانسه با اجرای تعهدات سال 2015 که از جانب رئیس جمهور حین نشست شورای عمومی سازمان ملل متحد اتخاذ گردیده بود، تمویل مالی عامه خویش را بشکل سپردن قروض "ای.اف.دی. یا آژانس انکشافی فرانسه" به نفع انکشاف پایدار از اکنون تا سال 2020، تا مبلغ 4 میلیارد یورو افزایش خواهد داد و نیم این پول را در راستای مبارزه با تغییر اقلیم به مصرف خواهد رسانید. فرانسه موازی با این تعامل، بخش اعطأی مالی را از امروز تا سال 2020 به رقم 400 میلیون یورو بُلند خواهد برد.

این مسیرمالی تا افق 2020، بایستی فرانسه را یاری رساند تا این کشور دوباره در راه رسیدن به هدف %0،7 تولیدات ناخالص داخلی تا سال 2030، قرار گیرد.

میشل ساپَن
وزیر مالیه و محاسبات عامه

اندرهِ والینی
منشی دولت در امور انکشاف و جوامع فرانسوی زبانان

ژان – مارک ایرو
وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه