خبرنامه مشترک فرانسه و آلمان به تعقیب اخذ تصامیم امریکا درمورد وضع حقوق یا تعرفه های گمرکی بالای فولاد و الومینیوم (۳۱ می ۲۰۱۸ / ۱۰ جوزا ۱۳۹۷)

ابلاغیه مشترک آقایان ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه و برونو لومِر، وزیر اقتصاد و مالیه جمهوری فرانسه، و پِتِر التمایر، وزیر اقتصاد و انرژی جمهوری فِدِرال آلمان، به تعقیب اتخاذ تصامیم از سوی ایالات متحده امریکا درمورد وضع حقوق یا تعرفه های گمرکی بالای فولاد و الومینیوم.

جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان خودرا شریک واکنش کُمیسیون اروپا می دانند. این دو جمهوریت از اخذ تصامیم یکجانبهء ایالات متحده امریکا اظهار تأسف و تأثر می کنند.

ما آنطوریکه کُمیسیون اروپا اعلام داشت، تمام تدابیر مناسب ولازمه را جهت ارائهء پاسخ به تصامیم ایالات متحده امریکا روی دست خواهیم گرفت.

جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان در بذل سعی و تلاش های تنگاتنگ و هماهنگ در زمینه ادامه خواهند داد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/etats-unis/evenements/article/communique-conjoint-franco-allemand-suite-aux-decisions-sur-les-droits-de

تاریخ نشر 03/06/2018

قسمت بالایی صفحه