خبرنامه ریاست جمهوری فرانسه : انتخاب جَیر بولسونارو در مقام رهبری ریاست جمهوری فِدِراتیف برازیل (قصر اِلیزهِ، دوشنبه ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۷ عقرب ۱۳۹۷)

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه مراتب تبریکات خویش را به جَیر بولسونارو، بخاطر انتخاب اش بروز یکشنبه ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۶ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی از سوی مردم سرزمین برازیل در مقام رهبری ریاست جمهوری فِدِراتیف برازیل، تقدیم می دارد.

جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِراتیف برازیل یک پیمان مشارکت راهبردی را مبتنی بر ارزش های مشترک احترام و ارتقای اصول مردم سالاری مرقوم داشته، حفظ می کنند. جمهوری فرانسه با ارجگزاری به این ارزش ها، جهت تقابل با چالش های بزرگ معاصر سیاره مان، آنچه درعرصه های تأمین صلح و امنیت بین المللی باشد و یا چه هم درچوکات دیپلوماسی زیست محیطی و تعهدات توافقنامهء پاریس درمورد اقلیم، خواستار پیگیری همکاری اش با جمهوری فِدِراتیف برازیل است.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.elysee.fr/declarations/article/communique-election-de-jair-bolsonaro-a-la-presidence-de-la-republique-federative-du-bresil/

تاریخ نشر 06/11/2018

قسمت بالایی صفحه