خبرنامهء وزرأی امور خارجه و انکشاف گروه هفت کشور جهان – "جی.۷" – (۵ می ۲۰۲۱ میلادی / ۱۵ ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی)

مقدمه –

۱)- ما، وزرأی امور خارجه و انکشاف گروه هفت – (جی.۷) و نمایندگان ارشد اتحادیهء اروپا، امروز و آنهم در یک زمان خطیر و حساسی برای مردم ، سیاره، امنیت، رفاه و شکوفایی آینده مان، گردهم آمده، تجمع می نماییم. نظام مردم سالار در سراسر جهان تحت فشار واقع گردیده، مرض واگیر هنوز حامل معضلات حادی در کرهء زمین بوده، تهدیدات مربوط به فنآوری های جدید تکثر یافته و هنایش و تأثیرات فاجعه باری ناشی از تغییرات اقلیمی تشدید می یابد. ما به امر تحکیم و اتقان گشایش و اتساع جوامع، ارزش های مشترک مان و به نظم بین المللی مبتنی بر قواعد و یاساق حق تعهد می سپاریم. (...)

(...)

JPEG

افغانستان –

۲۶)- یک حل و فصل سیاسی مؤبد و ادغامی یگانه راه و وتیرهء نیل به یک صلح عادلانه و مستمری است که به نفع عمیم افغان ها اعم از زنان و مردان تمام می شود. ما از پیگیری مذاکرات صلح در دوحه، و بذل سعی و تلاش ها در قبال تنظیم و تدویر یک کنفرانسی بسطح عالی درمورد افغانستان در شهر استانبول ترکیه حمایت می نماییم. امر مبرم و اهمی محسوب می گردد تا کشورهای منطقه جهت استظهار و تعاون به بذل تلاش ها در راستای تأمین صلح، به تخشایی جمعی ادامه دهند. ما از تمامی طرفین افغان می طلبیم تا تعهد کامل و قاطع شان را در قبال روند صلح مجدداً تأیید نمایند. ما به دفاع از اشتراک و ادغام واقعی صدای نسوان، جوانان و اقلیت ها در همه مذاکرات مربوط به آیندهء سرزمین افغانستان ادامه می دهیم. برعلاوه، ما نظم ها و ساختارهای را که به طرفین ذیدخل مذاکرات زمینهء ادغام دیدگاه های مختلف جامعهء مدنی افغانستان را مساعد می سازد، تأیید و تصدیق می نماییم.

۲۷)- ما جهت حفاظت و حراست از حقوقی که قاطبهء افغان ها منجمله زنان، جوانان و اقلیت ها در راستای آن مبارزه نموده، مظفر و منصور بدر آمده و آن را گرامی می دارند، جد و جهد خواهیم ورزید. ما با اتکأ بر پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مثبت و مطلوب بیست سال گذشته، از ارتجاء و امید افغان ها اعم از زنان و مردان به زیست در صلح و رفاه پشتیبانی می نماییم. اعضای گروه هفت کشور جهان – "جی.۷" جهت حمایت از آرزوها، انتظارات و توقعات مردم افغانستان، به ارجاع به عون و مدد بین المللی برای انکشاف، صورت دفاعیه و به دیپلوماسی تعهد می سپارند. پشتیبانی امروز و فردا از حکومت افغانستان منوط می گردد به تحقق و شمولیت به اصول معیینه درچوکات مشارکت برای افغانستان و به پیشرفت های بدست آمده بصوب اهداف چوکات ملی برای صلح و انکشاف در افغانستان ۲ ؛ آنچنانیکه جزم این عزم حین اجلاس کنفرانس تمویل کنندگان ژنیو که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی (اوایل ماه قوس سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) برگزار گردید، اتخاذ یافت.

۲۸)- ما خواهان قطع عاجل وقوع حملات بر افراد و آحاد ملکی، بخصوص جریان کارزارهای قتل های هدفمندانه علیه نسوان، خبرنگاران و مدافعین حقوق بشر هستیم ؛ و طالبان نخستین عاملین انجام چنین اعمال ذمیم توصیف می گردند. ما خواستار کاهش چشمگیر خشونت های هستیم که زمینهء نیل به یک آتش بس عمومی را فراهم خواهد کرد. ما از تمام طرفین ذیدخل منازعه مصرانه تقاضا بعمل می آوریم تا اذن دسترسی امداد و معونت بشردوستانه مطمئن و بدون قید و شرط را به افراد نیازمند و محتاج بدهند.

(...)

جهت دریافت معلومات مزید و جامع درعرصه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/actualites-et-evenements/2021/article/communique-des-ministres-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement-du-g7-05

تاریخ نشر 10/05/2021

قسمت بالایی صفحه