خبرنامهء وزارت اروپا و امور خارجه – آلمان – توافقنامهء فرانسه - آلمان مربوط به تفتیش صادرات دربخش امور دفاعی (۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ / ۲۳ عقرب ۱۳۹۸)

بروز پنجشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲۳ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی)، متن توافقنامهء مورخ ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی (اول عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی) میان جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان در ارتباط با تفتیش صادرات دربخش امور دفاعی درجریده رسمی جمهوری فرانسه طبع و نشر گردید. این توافقنامه در پیوست با تطبیق معاهدهء اِکس-لا-شاپِل صورت می پذیرد و بذریعهء آن جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان به وفاق رسیدند تا یک رویکرد مشترکی را درعرصهء صادرات اسلحه، بخصوص آنچه منوط به رویکارهای مشترک می گردد، تدوین نمایند.

توافقنامه متذکره بطور گسترده ای در جزم عزم مشترک جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان در راستای تشدید تدوین و اکمال برنامه های دفاعی مشترک و تسهیل هر چه نزدیکترهمکاری میان صنایع دفاعی مملکتین برمبنی اعتماد متقابل، تسجیل می یابد.

طی ماه های گذشته، حکومتین جهت نائل آمدن به یک راه حل توافقی، ولی از لحاظ قضایی سخت گیرانه، ثابت و مستمر، مبادلات و مراودات فشرده و شدیدی را بسر رسانیدند. توافقنامه فوق الذکر طرزالعمل ها و روندهای تفتیش صادرات مناسب و انطباقی تولیدات مربوط به امور دفاعی را جهت تسهیل انتقالات حاوی روحیه و منطق اعتماد متقابل در سه حالت ذیل تعیین و مشخص می کند : اولاً، برنامه های بین الحکومتی، ثانیاً همکاری صنعتی و ثالثاً تولیدات به هدف ادغام که خارج از چوکات این چنین همکاری ها آماده می گردد. توافقنامه یادشده علی الخصوص یک طرزالعمل مشخصی مسمأ به "مینیمیس" را جهت انتقالات اجناس یک مالک فابریکه صنعتی به مالک دیگری که در حالتی واقع تحت یک خط %۲۰ و ضمیمهء روش های بسیط اعطأی مجوزها تعمیل می گردد، مدنظر می گیرد.

طی هفته های پیشرو، جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان در تماس و ارتباط تنگاتنگ با شرکت های فرانسوی و آلمانی، بالای تطبیق عملی این ابزار جد و جهد ورزیده و کار خواهند کرد.

جهت مطالعهء متن توافقنامه متذکره : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BBA0C960E6FD91DFEF7DEBF27EF23FD0.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000039373201&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039373107

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/allemagne-accord-franco-allemand-relatif-au-controle-des-exportations-en

تاریخ نشر 19/11/2019

قسمت بالایی صفحه