خبرنامهء وزارتخانه های امور خارجه فرانسه، آلمان، بلژیک، اسپانیا، فنلاند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هالند، پرتگال، جمهوری چِک و سویدن – (۲۲ می ۲۰۲۰ میلادی / ۲ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی)

ما از اعلام حکومت ایالات متحده امریکا مبنی بر جزم عزم اش به خروج از معاهدهء "آسمان های باز"، با وجود اینکه خودمان را در نگرانی های نسبی آن کشور از بابت تطبیق مقررآت و مفادات معاهده متذکره از سوی فِدِراسیون روسیه شریک می دانیم، ابراز تأسف و تلهف می نماییم.

معاهده مسمأ به "آسمان های باز" یک رُکن خطیر و اساسی چوکات تقویت اعتمادی را تشکیل می دهد که طی دهه های گذشته بمنظور تصعید شفافیت و امنیت از ورأی ساحهء اروپا – اتلانتیک ایجاد گردید.

ما به تعمیل این معاهدهء "آسمان های باز" که حاوی ارزش مضاف واضح برای ساختار تسلط بر اسلحه متعارف و امنیت مشترک مان است، ادامه خواهیم داد.

ما مجدداً تأیید می نماییم که معاهده متذکره هنوزهم مرعی الاجرا و کارآمد است. خروج کشور فوق الذکر با انصرام مدت شش ماه، جامهء عمل می پوشد.

ما آنچه را که مربوط به مسائل تطبیق معاهده می گردد، به روال گفتگو با روسیه، آنطوریکه قبلاً جهت حل و فصل موضوعات معلق مانند وضع محدودیت های غیر قانونی و تحمیل شده بر پروازها بالای منطقهء کالنینگراد، تصمیم میان متحدین پیمان سازمان اتلانتیک شمال – "ناتو" و دیگر شرکای اروپایی اتخاذ یافته است، پیگیری خواهیم نمود. ما به تقاضا از فِدِراسیون روسیه مبنی بر رفع محدودیت های مزبور ادامه داده و گفتمان مان را با تمامی طرفین ذیدخل معضل پیگیری می نماییم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/securite-desarmement-et-non-proliferation/actualites/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/2020/article/communique-des-ministeres-des-affaires-etrangeres-de-la-france-de-l-allemagne

تاریخ نشر 28/05/2020

قسمت بالایی صفحه