خبرنامهء هیئت اتحادیهءاروپا در قبال قتل خانم فرخنده [fr]

اتحادیهءاروپا در افغانستان و هیئات رهبری ماموریت اتحادیهءاروپا در افغانستان با شدیدترین الفاظ ممکن قتل فجیع خانم فرخنده را که بروز پنجشنبه 19 مارچ مطابق به 28 حوت در کابل تا مرز و خود مرگ مورد لت وکوب قرار گرفت، محکوم می نمایند.

به هیچ وجه این چنین عمل وحشیانه توجیه پذیر بوده نمی تواند : هر کوشش و عملی که آنهم قابل تقبیح می باشد جهت مشروع ساختن این جنایت نفرت انگیز در تضاد با اساسات عمده جمهوری اسلامی افغانستان قرار می گیرد.

اتحادیهءاروپا از مقامات ذیصلاح تقاضاَ بعمل می آورد تا تحقیقات همه جانبه را در قبال واقعه متذکره انجام داده و تمام عاملین آنرا به چنگ قانون و عدالت بسپارند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه