خبرنامهء مطبوعاتی – تغییر و تبدیل وزرأ در حکومت جمهوری فرانسه (۴ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۱۳ سنبله ۱۳۹۷)

در اثر پیشنهاد صدراعظم، رئیس جمهوری فرانسه به وظایف محولهء وزرأی ذیل نقطهء پایان بخشید :

- آقای نیکولا هولو، وزیر دولت، وزیر انتقال زیست محیطی و همبستگی ؛

JPEG

- خانم لورا فلِسِل، وزیر ورزش و تربیت بدنی.

JPEG

رئیس جمهوری فرانسه بجای وزرأی اسبق، ذوات آتی را انتصاب نمود :

- آقای فرانسوا دو روژی، وزیر دولت، وزیر انتقال زیست محیطی و همبستگی ؛

JPEG

- خانم روکسانا ماراسینِئانو؛ وزیر ورزش و تربیت بدنی.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-remaniement-ministeriel/

تاریخ نشر 06/09/2018

قسمت بالایی صفحه