خبرنامهء ریاست جمهوری – درگذشت آقای کلود راوول – دوال، همرزم راه آزادی فرانسه (۱۱ می ۲۰‍۱۸ / ۲۱ ثور ۱۳۹۷)

رئیس جمهوری فرانسه با تأثر و تلهف عمیق خبر درگذشت آقای کلود راوول – دوال، همرزم راه آزادی فرانسه را که بروز پنجشنبه ۱۰ می ۲۰۱۸ میلادی (۲۰ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی) بسن ۹۸ سالگی رُخ داد، به آگهی هموطنان می رساند. این مبارز راه آزادی کشور به اخذ مقام افسر بزرگ نشان عالی لِژیون دونور مفتخر گردیده بود و آخرین نمایندهء قواه هوایی فرانسه آزاد در زمرهء همراهان و همرزمان داعیهء آزادی فرانسه محسوب می گردد.

JPEG

آقای کلود راوول – دوال بتاریخ ۲۲ اکتوبر ۱۹۱۹ میلادی (۳۰ میزان ۱۲۹۸ هجری شمسی) در شهر پاریس چشم به جهان گشود، و درنوجوانی با دریافت شهادتنامه ختم تدریسات ثانوی، تعلیمات نظامی را در سال ۱۹۳۹ میلادی (۱۳۱۸ هجری شمسی) در مکتب هوایی دنبال نمود. در ماه مارچ ۱۹۴۰ میلادی (ماه حمل ۱۳۱۹ هجری شمسی) به درجهء دوهم بریدمن ارتقا نمود. نامبرده انناً شکست فرانسه را نپذیرفت، اما در شهر بوردو سوار کشتی ماسیلیا شده نتوانست، زیرا کشتی مذکور بالاخره حین آمادگی و حرکت از حمل خلبان های مکتب هوایی بصوب افریقایی شمالی اجتناب ورزید. معذالک، کلود راوول – دوال معهء یک دوست اش بنام فرِدِریک دو پِلفور تصمیم به عزیمت بسوی انگلستان گرفت، و تحت رهنمایی پدراش در وِردون سوار کشتی هالندی موسوم به "لو نِتی" شده و بتاریخ ۲۲ جون ۱۹۴۰ میلادی (اول سرطان ۱۳۱۹ هجری شمسی) در منطقهء فالمووث پیاده گردید.

موصوف شخصی متعهد و وفادار به فرانسه آزاد بود و قبل از آنکه تمرینات نظامی یکساله را در مکاتب قوه هوایی شاهی پیگیری نماید، بحیث خلبان در قواه هوایی فرانسه آزاد تعیین گردید. متعاقباً، وی داوطلب عزیمت به شرق میانه گردید، و بعد از دو ماه سفر با کشتی، با گروه رزمی شکار بنام "الزَس" حین تشکیل اش در ماه سپتامبر ۱۹۴۱ میلادی (ماه های سنبله/میزان ۱۳۲۰ هجری شمسی) در کشور لبنان یکجا گردید ؛ بزودی در عملیات لیبیا شرکت ورزید، و طی این عملیات ۵۰ مأموریت را با درخشش و کامیابی بسر رسانید.

آقای کلود راوول – دوال سرانجام با واحداش بذریعهء کشتی به انگلستان عودت داده شد، و در اوایل ماه جنوری ۱۹۴۳ میلادی (اواسط ماه جدی ۱۳۲۱ هجری شمسی) در ولایت اِکوس جابجا گردید، و مأموریت های در جبههء غربی جنگ را بخصوص بر فراز سرزمین فرانسه تحت اشغال تشدید بخشید.

مشارالیه بتاریخ ۱۷ اپریل ۱۹۴۳ میلادی (۲۸ حمل ۱۳۲۲ هجری شمسی)، حین انجام یک نبرد هوایی از سوی طیاره های شکاری دشمن برفراز هاور هدف قرار گرفت و سرنگون شد. با وجود اینکه در اثر اصابت چره های توپ از ناحیهء پاها جراحت برداشته بود، ولی به پرتاب از طیاره بذریعهء چتر نجات نائل و بر درختی فرود آمد، و بدین ترتیب از جستجو و تعقیب دشمن رهایی یافت. آقای راوول – دوال، بعد از برقراری تماس با پدراش در پاریس که در شبکهء فراردهی بنام "کومِت" فعالیت داشت، طی شش ماه نزد نیروهای مقاومت نیز فعالانه سعی و زحماتی زیادی بخرچ داد، و منحیث همراه برای شبکه های موسوم به "کومِت" و "بوورگویِن"، موفق به فرار دادن چندین خلبان متحدین که در نبردهای هوایی سقط داده شده بودند، گردید.

JPEG

موصوف با گریز و فرار دشواری که در ماه آگست سال ۱۹۴۳ میلادی (ماه های اسد/سنبله ۱۳۲۲ هجری شمسی) آغاز یافته، و وی را پای پیاده وادار به عبور از سلسه جبال پیرینهِ و یک بخش سرزمین اسپانیه کرده بود، خودرا در ماه نوامبر سال ۱۹۴۳ میلادی (ماه های عقرب/قوس ۱۳۲۲ هجری شمسی) به کشور انگلستان رسانید ؛ در این بازگشت، چهار خلبان امریکایی، دو افسر فرانسوی و همچنان همسراش را که حین مواصلت اش به پاریس در ماه می (ماه های ثور/جوزا) گذشته به عقد نکاح درآورده بود، باخود بُرد.

مشارالیه معجلاْ در گروه "الزاس" منصوب گردید و در آنجا رفقای اش که وی را مرده تصور می کردند، می یابد. نامبرده مسیر جنگ را از سر گرفت، و در تمامی عملیات سال ۱۹۴۴ میلادی (۱۳۲۳ هجری شمسی)، نخست بر فراز انگلستان، بعداً بالای فرانسه، بلژیک و هالند شرکت ورزید. آقای کلود راوول – دوال در طول همین سال، هفتاد و شش حملهء تهاجمی، منجمله دو حمله بتاریخ ۶ جون سال ۱۹۴۴ میلادی (۱۶ جوزا ۱۳۲۳ هجری شمسی) هنگام پیاده شدن قواه متحدین در نورماندی را بر فراز قلمرو دشمن انجام داد. جگتورن راوول – دوال در مجموع ۱۶۰ مأموریت را که حاوی ۲۲۰ ساعت پرواز جنگی می گردد، شجاعانه بسر رسانید.

آقای کلود راوول – دوال بعد از ختم جنگ جهانی دوم، به زندگی ملکی رو آورد ؛ دوران خدمت مسلکی اش را در تجارت بعداً در امور بانکی در کشورهای کانگو، نیجریا، الجزایر، برازیل، و بالاخره سر از سال ۱۹۶۹ میلادی (۱۳۴۸ هجری شمسی) در پاریس، قبل از آنکه در سال ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۴ هجری شمسی) به تقاعد سوق داده شود، وقف نمود.

رئیس جمهوری فرانسه در قبال انجام این کارکردهای قهرمانانه، مجدداً مراتب سپاس و حرمت ملت را اظهار می دارد، و به خانواده، اقارب و رفقای آقای کلود راوول – دوال این مبارز راه آزادی، مراتب تعزیت و تسلیت عمیق خویش را تقدیم می نماید.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/communique-deces-de-monsieur-claude-raoul-duval-compagnon-de-la-liberation/

تاریخ نشر 29/05/2018

قسمت بالایی صفحه