خبرنامهء آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – (۸ جنوری ۲۰۲۰ میلادی / ۱۸ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی)

فرانسه انجام حملات شب گذشته از سوی ایران در عراق بر قرارگاه های ائتلاف علیه "داعش" را محکوم می کند.

کاهش تنش ها بیش ازهر زمانی دیگری حائز اولویت اصلی است. چرخه خشونت ها باید متوقف گردد. جمهوری فرانسه از جانب خویش بر موضع راسخ و سدید مبتنی بر بذل جد و جهد در راستای کاهش و فروکش کردن تنش ها تأکید می ورزد. جمهوری فرانسه جهت تشویق و ترغیب به خویشتن داری و مسئولیت پذیری، با تمامی طرفین ذیدخل قضیه در تماس و ارتباط است.

جمهوری فرانسه اهمیت پیگیری مبارزه علیه "داعش" را توأم با حرمتگزاری تام به حاکمیت عراق، تذکار می دهد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/evenements/article/communique-de-jean-yves-le-drian-ministre-de-l-europe-et-des-affaires

تاریخ نشر 13/01/2020

قسمت بالایی صفحه