خانواده، "تغذیه بهتر انسان ها"

نخستین بخش اقتصاد فرانسه را زراعت و هم محصولات غذایی صنعتی از فرآورده های زراعتی تشکیل می دهد. پشتیبانی از صادرات در این بخش که هرم اصلی اشتغالزایی و رُشد است، مربوط می گردد به نفوذ بالای مذاکرات بین المللی، برداشت موانع از سرراه تجارت، تسهیل در طی مراحل تصدیق و صحه بر اموال صادراتی و یک انسجام موثرتر حمایه از شرکت ها.

JPEG

گرایش های جهانی و چالش های فرارو

نظر به داده های سازمان ملل متحد، نفوس جهان تا حوالی سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۲۹ هجری شمسی) باید به رقم ۵،۹ میلیارد باشنده تقرب نماید.

اعاشه این تعداد مردم و اما نیز تقابل با تغییر برخورد و شیوه تغذیه تعاملات اساسی است. سکتورهای زراعت ومحصولات غذایی صنعتی از فرآورده های زراعتی در چوکات یادشده، در مقابل یک چالش عمده واقع می گردد که باید آنرا از مسیرخود بردارد. درحالیکه امکانات گسترش زمین های بذری و زراعتی محدود می شود، معذالک رُشد تولیدات و سرمایه گذاری ها (زیرساختارها ؛ دسترسی به آب، وام دهی، به مشوره های تخنیکی ؛ آموزش) در چهارچوب زراعت پایدار و مراعات کننده محدودیت ها و مضیقه های محلی، یک چالش اجتناب ناپذیری توصیف می گردد.

********************************************

خانواده دارای حق اولویت در صادرات : " تغذیه بهتر انسان ها"
زراعت و محصولات غذایی از فرآورده های زراعتی در چند رقم
:

نخستین سکتور اقتصاد فرانسه
- ۴،۱ فُرصت شغلی، به عبارت دیگر %۵،۵ اشتغال عمومی در فرانسه
-  %۵،۳ تولیدات داخلی ناخالص فرانسه

صادرات، هرم رُشد و اشتغالزایی
- ۶۰ میلیارد یورو صادرات در سال ۲۰۱۴، به عبارت دیگر %۱۵ صادرات اجناس عمومی فرانسه
- بیش از ۸ میلیارد یورو تولید اضافی تجارتی

ابزار صادرکننده ای در حال توسعه
- ۴۸۰۰ صادرکننده محصولات زراعتی ( یعنی بیش از %۱،۵ در یکسال)
- ۱۷۱۰۰ صادرکننده محصولات غذایی صنعتی از فرآورده های زراعتی

مشتریان عمده فرانسه :
- آلمان– ۶،۶ میلیارد یورو
- بلژیک– ۲،۶ میلیارد یورو
- انگلستان– ۳،۵ میلیارد یورو

********************************************

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/des-familles-prioritaires-pour-soutenir-les-exportations/article/famille-mieux-se-nourrir

تاریخ نشر 15/05/2017

قسمت بالایی صفحه