خاطرات سفر : نمایشگاه آثار هنرمند فرانت فرانتی در انستیتیوت فرانسه در افغانستان، بتاریخ 23 اکتوبر بساعت 30 : 4 عصر